Støtter forslag om å begrense korttidsutleie

Støtter forslag om å begrense korttidsutleie

Leieboerforeningen sendte 6. juli sitt høringsforslag til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om endringer i eierseksjonsloven. Blir endringene i loven vedtatt vil det innebære en innskjerping i ervervsbegrensning og en regulering av korttidsutleie ala Airbnb. Endringene er helt i tråd med hva Leieboerforeningen har foreslått tidligere.
Publisert:

Den delen av lovforslaget som omhandler regulering av korttidsutleie er basert på et tidligere felles forslag fra Leieboerforeningen og Huseiernes Landsforbund og som ble oversendt departementet i 2016.

I høringsuttalelsen til KMD skriver Leieboerforeningen at vi i utgangspunktet positiv til at boliger leies ut fritt på markedet og positive til den nye formen for boligdelingsøkonomi. Samtidig er Leieboerforeningen urolig for at det kan blir mer attraktivt å leie ut boligen sin via korttidsleie og at det på den måten kan bli færre ordinære utleieboliger på markedet. Ustrakt korttidsleie vil også kunne bidra til å presse opp prisene i leiemarkedet.

Det er de som driver med korttidsleie i en stor utstrekning og i en mer profesjonell form som har negativ innvirkning på leiemarkedet. Leieboerforeningen er derfor enige i de foreslåtte reguleringene av korttidsleie som gjør det mulig for sameier å regulere den mer utstrakte bruken av korttidsleie. Leieboerforeningen er derfor enig i departementets vurdering av at et forbud mot korttidsutleie i mer enn 90 dager.