Organisasjon

Organisasjonens navn er LEIEBOERFORENINGEN, og har kontoradresse Borggata 2B, 0650 Oslo, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 9700 15 868 MVA, telefon 24 14 91 00 og e-post: lbf@lbf.no. Leieboerforeningen ble stiftet i 1933.

Generelt om medlemskap

Et medlemskap i Leieboerforeningen gir de rettigheter som følger av våre til enhver tid gjeldende medlemstilbud, vedtekter og vedtak fattet av foreningens organer med slik fullmakt. Leieboerforeningens vedtekter finner du her.

Leieboerforeningen er åpen for alle, med unntak av næringsdrivende utleiere. Leieboerforeningen kan ikke gi konkret bistand i saker hvor motparten er en annen leieboer. I slike saker kan vi bare gi generell juridisk veiledning.

Et nytt medlemskap gjelder fra den dato kontingent er registrert innbetalt til Leieboerforeningen og i ett år (12 måneder). Medlemskap i LkL (kommunale beboere i Oslo) kan også tegnes for seks måneder. Medlemskapet fornyes automatisk ved utløp gjennom direkte trekk fra den konto som ble benyttet ved innmelding. Om du betaler kontingent etter at den er forfalt - er det dato for hovedforfall som bli lagt til grunn for når fornyelsen av medlemskapet er foretatt. Medlemmet må selv aktivt melde deg ut av foreningen når hun/han ikke lenger ønsker medlemskap, se nedenfor.

Om juridisk rådgivning

Vi besvarer henvendelser til oss i den rekkefølge de kommer inn. I perioder kan det være mange som ønsker veiledning fra våre saksbehandlere og det kan gå noen tid før vi kan bistå deg. Det skjer også en første vurdering av alle innkomne henvendelser og mer alvorlige forhold som for eksempel oppsigelse/utkastelse blir prioritert. Bruker du elektroniske saksbehandlingsmodul får du beskjed om forventet antall dager før henvendelser din blir besvart. I perioder med mange henvendelser vil også våre advokater kunne gå inn ta saker som normalt besvares av de juridiske konsulentene. Det er opp til LbF og den enkelte advokat å ta stilling til om en henvendelsene skal defineres som advokatbistand eller bistand fra konsulent. Du vil aldri bli belastet for advokattjenester uten at det på forhånd er inngått avtale om dette.

Bistand fra våre juridiske konsulenter er av typen "hjelp til selvhjelp" og skjer som regel ved muntlig rådgivning. De juridiske konsulentene gir veiledning om hvordan du de husleieretten skal forstås og hvordan du selv kan gå videre med en sak. De juridiske konsulenter kan ikke representere deg overfor en tredjeperson, for eksempel ved å skrive brev eller ringe til din utleier.

Ønsker du at Leieboerforeningen skal representere deg overfor en annen part er det bare våre advokater som kan gjøre dette. Dette er normalt en betalingstjeneste etter at du har fått en første gjennomgang av saken med advokat. Din advokat vil gjennomgå dette med deg. Du finner en prisliste for våre tjenester her.

Vær oppmerksom på at husleieloven og tilhørende regelverk ikke alltid gir deg de rettighetene du tror eller mener du har krav på. Vår rådgivning er basert på det som til enhver tid er gjeldende rett. Om du synes dette er urimelig eller urettferdig, er ikke dette forhold som Leieboerforeningens jurister kan klandres for.

Som medlem i Leieboerforeningen støtter du også vår rettspolitiske kamp for å styrke leieboeres rettigheter.    

Bistand og tidsbruk som dekkes av medlemskapet pr år:

Type
medlemskap
Juridisk konsulentAdvokat/
fullmektig
Student5 timer0,5 timer
Standard10 timer1 timer
Næring0 timer2 timer

Betaling av medlemskap

Innmelding og betaling med kort skjer via Stripe og med de korttyper som opplyses ved innmelding. Dersom du ikke kan eller ønsker å benytte kort-betaling kan Leieboerforeningen sende deg et tilbud om medlemskap pr brevpost. Det kommer et behandlingsgebyr på kr 50,- ved utsendelse av brevgiro. Ved slike manuell løsninger er medlemskapet gyldig fra den dato medlemskapet er betalt og registrert i Leieboerforeningen. Foreningen kan i gi bistand før betalingen er registrert hos oss dersom det fremlegges dokumentasjon på at kontingenten er betalt til bank.

Leieboerforeningen aksepterer også kontant betaling av medlemskap ved personlig oppmøte når dette er mulig.

Opphør av medlemskap

Et medlemskap kan når som helst sies opp og varer da til utløpsdato. Medlemskapet må selv melde seg selv ut av foreningen – pr telefon, pr brev, pr epost eller ved å melde seg ut via Min Side. Medlemmer som ikke har betalt kontingent ved hovedforfall, har ikke rett til å benytte seg av foreningens medlemstilbud.

Leieboerforeningen vil sende påminnelser om manglende kontingent i to til tre måneder etter forfall. Deretter vil vi sende påminnelser en gang pr år. Medlemmer som ikke har betalt kontingent i seks måneder etter forfall strykes uten ytterligere varsel.

Refusjon av medlemskontingent

Refusjon av medlemskontingent skjer etter følgende regler:

 1. Nytt medlemskap: Ved krav om refusjon ved opprettelse av nytt medlemskap, refunderes kontingenten i sin helhet om kravet settes frem senest en uke etter at medlemskapet ble inngått.

  Fra uke to til fire etter innmelding refunderes medlemskapet med fradrag av kr. 100,- som tilsvarer prisen for Abonnement.

  Fra uke fem refunderes ikke kontingenten. Har du fått juridisk rådgivning i den perioden du har vært medlem gjelder ikke refusjonsreglene jf. punkt 3 under.

 2. Fornyelse av medlemskap: Ved krav om refusjon av medlemsavgiften etter fornyelse av medlemskap refunderes kontingent om kravet er fremsatt innen en fire uker etter innbetaling. Det trekkes fra et gebyr for arbeid og transaksjonskostnader på kr 50,-.

  Ved krav om refusjon mer enn fire uker og mindre enn åtte uker etter innbetaling, refunderes halvparten av innbetalt beløp med fradrag av et gebyr på kr 50,-.

  Er innbetalingen eldre enn åtte uker refunderes ikke kontingent.

 3. Unntak ved mottatt juridisk rådgivning: Dersom du har mottatt rådgivning fra foreningens juridiske konsulenter og/eller advokater/advokatfullmektiger perioden definert under punktene 1. eller 2. gis det ikke refusjon av medlemskontingent med mindre Leieboerforeningen har brukt urimelig lang tid eller det er andre forhold ved rådgivningen som begrunner dette. 

Bestillings- og avtaleprosesser

Medlemskap er bindende når medlemsinnbetalingen er registrert overført til foreningen fra vår betalingsansvarlige tredjepart. 

Når vi mottar din innmelding, bekrefter vi denne automatisk. Les gjennom bekreftelsen når du mottar den. Ved avvik mellom din bestilling og vår bekreftelse, må du ta kontakt med foreningen så raskt som mulig.

Opplysninger gitt til oss

Vi tilstreber å gi alle så korrekt informasjon om medlemskapet i foreningen som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil i tekst.

Personopplysninger

Vi behandler alle personopplysninger du oppgir til oss strent fortrolig. Dine personopplysninger blir ikke utlevert til tredjeperson. Mer om personvern finner du her.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via epost eller telefon.