Ledig stilling som studentmedarbeider i nyoppstartet lokallag

Leieboerforeningen leter etter ny juridisk studentmedarbeider som kan jobbe en til to dager i uka fra august 2021 til desember 2022, med forbehold om videreføring av prosjektmidler for 2022.

Leieboerforeningen er en uavhengig medlems- og interesseorganisasjon som jobber med å ivareta medlemmers interesser overfor utleiere, myndigheter og andre. Foreningen har en juridisk avdeling med spisskompetanse på boligrett. I tillegg har foreningen en bomiljøavdeling med tre ansatte og to frivillige. Bomiljøavdelingen jobber boligsosialt og boligpolitisk for vanskeligstilte leieboere, og har et spesielt fokus på beboere i kommunale boliger.

I 2021 er bomiljøavdelingen i ferd med å opprette et lokallag for beboere i kommunale boliger i Oslo. Medlemmene av lokallaget vil få tilbud om en rekke tjenester, slik som ordinære medlemstjenester, rådgivning i spørsmål knyttet til kommunens tildeling av kommunale boliger, sosialrettslige spørsmål om bolig, kursing i husleierett, boligskole, bomiljøverktøy, kursing i lokaldemokrati m.v. Lokallaget skal ha et sterkt fokus på medlemsdemokrati, med ulike former for medlemsforankring. Lokallaget skal også jobbe interessepolitisk for og med beboerne. En viktig rolle for lokallagets ansatte er å fange opp systemutfordringer, for så å viderebringe disse til Oslo kommune. Leieboerforeningen har et godt samarbeid med kommunen, og er blant annet representert i Velferdsetatens brukerråd og Boligbyggs beboerråd.

Arbeidsoppgaver

Studentmedarbeideren skal bistå medlemmene med rådgivning i ordinær husleierett og sosialrett knyttet til boforholdet, og bistå med utvikling og gjennomføring av kurs. Studenten må være i stand til å realitetsorientere medlemmer med behov for bistand, og det vil ikke alltid være mulig å gi den hjelpen som medlemmet ønsker. Arbeidet vil for det meste pågå per telefon og epost, men det er også aktuelt med hjemmebesøk eller møter i lokaler i nærheten av medlemmet, dersom forholdene tilsier dette. Lokallaget skal etterstrebe å finne en balanse mellom det å gi god bistand til en sårbar gruppe, og samtidig drifte et effektivt medlemstilbud uten for store flaskehalser.

Kvalifikasjoner

Studentmedarbeiderne er foreningens førstelinjetjeneste, og veileder medlemmer som har juridiske spørsmål i tilknytning til sitt husleieforhold.

Denne spesifikke stillingen skiller seg fra Leieboerforeningens ordinære medlemstilbud ved at den ansatte jobber for foreningens bomiljøavdeling, men studentmedarbeideren vil også få veiledning i husleierett og sosialrett fra foreningens advokater. Det vil også være mulig å få begrenset veiledning i sosialrettslige problemstillinger fra foreningens samarbeidspartner VID Vitenskapelig høgskole.

Foreningen har stor pågang, og arbeidet foregår for det meste per telefon og epost. Stillingen gir et unikt innblikk i jussens møte med virkeligheten, og arbeidet gir god praktisk erfaring i kontrakts- og formuerett, og med klientkontakt og veiledning av klienter.

Søkere må ha avlagt eksamen i Formuerett I, og det er en fordel med arbeidserfaring med husleierett fra Juss- Buss, JURK eller lignende. Stillingen fordrer også at man er strukturert og selvstendig, og samtidig at man har et godt lag med mennesker. Det er også en fordel dersom søkeren har avlagt eksamen i sosialrettslige emner. Interesse for boligpolitikk er en fordel, men ikke et krav.

Arbeidet utgjør en stilling på 30 % ut året 2021, og mellom 20 og 40 % fra januar 2022, avhengig av finansiering av prosjektet, pågang og behov. Det vil være mulig å jobbe fleksibelt, og noe kveldsarbeid og hjemmekontor vil måtte påregnes. Dersom dette er noe for deg, kan søknad med CV og karakterutskrift sendes til ara@lbf.no merket «Søknad på stilling i nyopprettet lokallag» innen 17. juni 2021. Eventuelle spørsmål kan rettes til avdelingsleder for bomiljø Anne-Rita Andal, mandag til fredag mellom kl. 10.00 og 14.00.