Opptrer lovstridig ved avvisning av boligsøkere
Ivar Johansen (SV) er en markant politiker i Oslo.

Opptrer lovstridig ved avvisning av boligsøkere

Likestillings- og diskrimineringsombudet har tidligere i en konkret sak poengtert at det er lovstridig alene å avvise boligsøkere fordi de har stønad fra NAV eller sosialtjenesten. Men den lovstridige praksis fortsetter allikevel, skriver Ivar Johansen (SV) på sin blogg.
Publisert:

En sjekk en tilfeldig dag i juli viser at det denne dagen lå 154 annonser på finn.no der utleier skriver at sosial-/kommunal husleiegaranti ikke aksepteres. I tillegg er det mange annonser der det kreves at leietaker har fast jobb eller det gjøres et poeng ut av at man ønsker en norsk leietaker som enten er i jobb eller student ved å fremheve etnisiteten og statusen til de som leier i leiligheten fra før av.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har tidligere i en konkret sak poengtert at det er lovstridig alene å avvise boligsøkere fordi de har stønad fra NAV eller sosialtjenesten: "Det å ha et sted å bo er svært viktig for den enkeltes livskvalitet og forsørgelsesevne. Å bli utelukket fra leiemarkedet er etter ombudets syn svært inngripende. Ombudet mener det vil være uforholdsmessig inngripende overfor personer med nedsatt funksjonsevne å bli avskåret som leietaker basert på at man mottar arbeidsavklaringspenger eller andre stønader fra NAV, uten å foreta en nærmere vurdering av søkerens betalingsevne.

Ombudets konklusjon er at at Fredensborg Eiendomsselskap handler i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetslovens vern mot diskriminering i husleieloven § 1-8 jf diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4, når de avskjærer leietakere fordi de mottar arbeidsavklaringspenger og generelt stønad fra NAV, uten å foreta en konkret vurdering av søkernes økonomi."

Men både Fredensborg selv og andre utleiere fortsetter altså - bevisst - å opptre lovstridig. Skal de kunne gjøre det uten at myndighetene reagerer?

Kilde: Ivar Johansens Blogg