Oppsigelse ved epost - gyldig eller ikke?
- En viktig presisering fra myndighetene, men vi vil ikke anbefale noen å la vær å protestere på en ellers formriktig oppsigelse den er sendt på epost eller annen elektronisk kommunikasjon, sier advokatfullmektig Ragnhild Løset i Leieboerforeningen.

Oppsigelse ved epost - gyldig eller ikke?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) mener at oppsigelse av leieforhold skal skje skriftlig ved brev. En oppsigelse pr epost er ikke tilstrekkelig og det vil være nødvendig med en lovendring for at en epostoppsigelse skal være gyldig. Samtidig presiserer departementet at en domstol kan komme til et annet resultat. Inntil en domstol tar stilling til dette er det derfor fortsatt uklart om en oppsigelse pr epost er gyldig eller ikke. KMDs uttalelse er likevel viktig.
Publisert:

Leieboerforeningen ba KMD om å foreta en lovtolkning om skriftlighetskravet ved oppsigelse. Husleielovens § 9-7 første ledd slår fast «Oppsigelse fra utleier skal være skriftlig.» Dette har i lang tid vært tolket som at oppsigelse av leieboer skal skje i brevs form. Viktig juridisk litteratur mener også det samme. Men de senere årene er bruken av elektronisk kommunikasjon blitt mer og mer utbredt og Leieboerforeningen ba derfor om en klargjøring på om elektronisk kommunikasjon dekker kravet til skriftlighet eller ikke.

Leieboerforeningen skriver i brevet at både profesjonelle og private utleiere i økende grad benytter seg av e-post for å sende oppsigelser. Vi har sett at enkelte konsekvent bruker epost i sin kommunikasjon, og at leietaker blir henvist til at all dialog skal skje på den måten. Leieboerforeningen har også sett bruk av MMS (der bilde blir tatt av en formgyldig oppsigelse og sendt som MMS) i sending av oppsigelser. Sosiale medier er også en kommunikasjonsform som blir brukt mer og mer, det kan også tenkes at ellers formgyldige oppsigelser blir sendt eller kommer til å bli sendt over Facebook i et vedlegg eller lignende.

I svaret fra KMD står det: «E-post er et viktig og praktisk kommunikasjonsmiddel. Hensynet til leiers oppsigelsesvern taler likevel for å være tilbakeholdne når det gjelder å tillate nye kommunikasjonsformer ved oppsigelse av leier. Departementet har derfor, riktignok under tvil, kommet til at e-post ikke tilfredsstiller kravet til skriftlighet i husleieloven § 9-7. … Departementet legger til at man ikke kan være like sikker på at avsenderen av en e-post er den han utgir seg for å være som ved brev. Det er viktig at mottakeren kan være sikker på at den som utgir seg for å være avsender virkelig er avsenderen, og at innholdet i meldingen ikke er blitt endret. Inntil loven eventuelt endres, vil det være opp til domstolene å avgjøre om e-post kan brukes til å si opp en leietaker.»

KMDs uttalelse er ikke uten betydning, sier advokatfullmektig Ragnhild Løseth i Leieboerforeningen.

- Ved en eventuell sak for domstolen vil departementets syn normalt bli tillagt vekt om det mangler tidligere rettspraksis og litteraturen spriker. Men inntil dette skjer, vil vi ikke anbefale noen å la vær å protestere på en ellers formriktig oppsigelse fordi de mener den er ugyldig fordi den er sendt på epost eller annen elektronisk kommunikasjon.  Da må man i alle fall være forbedret på en runde i rettssystemet, med den risiko og kostnad det innebærer, sier Løseth.