Nå har du mulighet til å påvirke husleielovens bestemmelser om kontraktslengde
Bilde av noen av de ansatte i Leieboerforenngen
Dere som har fulgt med på Leieboerforeningens arbeid de siste årene, vet at våre ansatte har kjempet hardt for å få gjennomslag for en ny husleielov. Nå har vi store forventninger til lovutvalget.

Nå har du mulighet til å påvirke husleielovens bestemmelser om kontraktslengde

Er lengda på leiekontrakta og oppsigelsesvernet viktig for deg? Da må du kjenne din besøkstid, og benytte deg av muligheten til å sende ditt innspill til husleielovutvalget innen utgangen av oktober.
Publisert:

Lovutvalget som skal jobbe med den nye husleieloven er i full gang, og i disse dager har utvalget sin tredje todagers-samling. Denne gangen drar lovutvalget til Stockholm for å bli kjent med den svenske leiesektoren, som fortoner seg ganske annerledes enn den norske.

Den første delutredningen som utvalget skal levere, handler om botrygghet. Husleielovutvalget skriver selv på sine nettsider at utvalget skal levere sitt arbeid i to delleveranser. I den første delleveransen skal utvalget vurdere om og eventuelt hvordan det bør gjøres endringer i reglene om kontraktslengde og oppsigelsesvern for å styrke leieboeres rettigheter og sikre grunnleggende botrygghet, herunder om reglene for tidsbestemte og tidsubestemte leiekontrakter bør endres. Det skal inngå i vurderingen om minstetiden for privatpersoner som leier ut bør økes, og om profesjonelle utleiere kun bør tilby tidsubestemte kontrakter, om leietakers adgang til å si opp en tidsbestemt leiekontrakt bør styrkes og om leietakers oppsigelsesvern bør styrkes. Delleveransen kan omfatte flere temaer.

Utvalget skal levere sin første delleveranse senest 31. januar 2024, og hvis du ønsker å gi innspill på disse punktene, må du gjøre det fort. Dersom utvalget skal rekke å lese innspillene, må de nemlig sendes inn i løpet av oktober 2023.  Utvalgsleder Jardar Sørvoll, som deltok i en panelsamtale om lovarbeidet under Leieboerdagen, har oppfordret oss leieboere til å sende inn innspillene våre, og han har lovet oss at alle innspill som sendes i løpet av oktober, vil bli lest av utvalgslederen.

Slik sender du inn innspill:
Gå inn på nettsiden til lovutvalget. På nettsiden finner du mye relevant informasjon om lovutvalgets arbeid, og her finner du også innsendingsskjemaet du skal benytte deg av. Du kan være anonym, og du velger selv om du vil sende inn et vedlegg i form av en PDF, eller om du vil fylle ut tekstboksen i det digitale innsendingsskjemaet. Vi oppfordrer deg til å konsentrere deg om å skrive om det saksfeltet som lovutvalget jobber med akkurat nå, slik vi har beskrevet lengre oppe i denne artikkelen. Vi oppfordrer deg også til å skrive kort og saklig, gjerne med referanser til dagens lovgivning og hvordan du oppfatter at dagens lov fungerer på disse punktene.
Men uansett om du skriver kort eller langt, om du er vant med å skrive slike uttalelser eller ikke, så håper vi at du vil bruke denne unike anledningen til å snakke direkte til de som akkurat nå sitter og utformer det aller viktigste juridiske rammeverket for oss leieboere.

Lykke til, og husk at tirsdag 31. oktober er fristen til å sende inn innspill i denne runden!