Leieboerforeningen om statsbudsjettet 2021

Leieboerforeningen om statsbudsjettet 2021

Leieboerforeningen tok i høringen med stortingets kommunalkomite opp fem punkter knyttet til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Sakene var bostøtte, tilskudd til utleieboliger, Husbankens låneramme til utleieboliger, utvidelse av husleietvistutvalget og ny strategi om den boligsosiale politikken.
Publisert:

Bostøtte 
I budsjettforslaget til kommunal- og regionaldepartementet (KMD) justeres bostøtteordningen slik enkelte mottakere får noe mer og noen flere husstander vil falle inn under ordningen. Det er hovedsak enslige og barnefamilier som vil få mer i bostøtte. Det er beregnet at det vil være omlag 85.000 bostøttemottakere i 2021 som er 20.000 færre enn i 2006.

Leieboerforeningen er med i Bostøttealliansen som nylig har lagt frem en større utredning som mer i detalj gjennomgår svakhetene i dagens bostøtteordning. Rapporten som er utarbeidet av Menon Economics er oversendt Stortingets kommunalkomite.

Leieboerforeningen støtter regjeringen forslag om å sette ned en egen ekspertgruppe som skal legge frem en rapport om bostøtten innen utgangen av 2021 og foreningen har bedt om å få en plass i ekspertgruppen.

Tilskudd til kommunale utleieboliger

Tilskudd til kommunale utleieboliger dekker normalt mellom 15-20% av kostnadene til en ny utleiebolig. KMD foreslår å redusere tilskuddsrammen med 250 mill. i 2021. Dette er den siste i rekken av flere kutt de siste årene og vil føre til at det kommer færre nye kommunale boliger.

KMD begrunner den reduserte tilskuddsramme med lavere etterspørsel etter utleietilskudd fra kommunene. Leieboerforeningen ber Stortinget ta initiativ til at tilskuddsordningen gjennomgås og innrettes slik at kommunene anskaffer flere nye utleieboliger. Leieboerforeningen mener at det bør gis tilskudd til minimum 1.000 nye kommunale boliger pr år.

Husleietvistutvalget

Husleietvistutvalget (HTU) er et utenomrettslig tvisteløsningsorgan for husleietvister som ble opprettet i 2001 med bakgrunn i et felles forslag fra NBBL, Huseiernes Landsforbund, Forbrukerrådet og Leieboerforeningen.  HTUs virkeområde har de siste årene vært begrenset til kommunen innenfor de de tidligere fylkene Oslo, Akershus, Hordaland og trøndelagsfylkene. Leieboerforeningen er svært tilfreds med at regjeringen i statsbudsjettet for neste foreslår at HTU skal utvides til å gjelde alle leieforhold i hele landet. Tiltaket bidrar til å styrke rettssikkerheten for partene i leiesektoren.

Husbankens låneramme til utleieboliger
Husbanken gir lån til utleieboliger med tilvisningsavtale. Denne ordningen innebærer kommuner kan inngå samarbeidsavtaler med profesjonelle utleieaktører om anskaffelse av nye utleieboliger. Kommunene får disponere 40% av de husbankfinansierte utleieboligene  og 60% av boligen leies ut på det ordinære markedet. Ordningen er en suksess. Leieboerforeningen anbefaler at Stortinget gjennom budsjettprosessen bidrar til å legge opp til at Husbanken låneramme for utleieboliger med tilvisningsavtaler skal finansierer opp mot 2.000 kommunalt disponerte utleieboliger i 2021 og med en fornuftig opptrappingsplan for de kommende årene .

Ny strategi

Regjeringen varsler i statsbudsjettet at den vil legge frem en ny strategi om mål, virkemidler og roller i den boligsosiale politikken i løpet av høsten 2020. Strategien kommer i stedet for en stortingsmelding om boligsosialt arbeid som ble varslet sommeren 2019. Leieboerforeningen utelukker ikke at den nye strategien vil kunne legge til rette for en nødvendig videreutvikling av leiesektoren i årene som kommer. Leieboerforeningen mener likevel at boligpolitikken hadde stått mer stødig om Stortinget hadde fått anledning til å drøfte utfordringer og muligheter i leiesektoren i større bredde og dybde. En stortingsmelding ville bidratt å få et felles politisk grunnlag for en langsiktig og moderne norsk boligpolitikk.

Les mer: