LbF krever opprydding i leiekontrakter
– Leieboerforeningen mottar mange henvendelser hvor leieboer får store krav fra utleier, gjerne høyere enn depositumsbeløpet, fordi utleier mener leieboligen ikke leveres tilbake i samsvar med kontrakten, sier advokat Hårdnes Skåret. (Foto: Kirsten Randers-Pehrson)

LbF krever opprydding i leiekontrakter

Publisert:

Leieboerforeningen erfarer at utleiere oftere og oftere bruker sin mulighet til å lempe vedlikeholdspliktene over på leieboerne. Dette fører til en økning i antall saker som går på erstatning etter endt leieforhold. Nå ønsker Leieboerforeningen en vurdering av leiekontraktene hvor leieboerne forplikter seg til en total oppussing av leiligheten ved leieforholdets slutt.

Husleieloven åpner for at partene selv kan avtale hvem som skal ha vedlikeholdsplikten i et leieforhold.

– Om ingenting er avtalt er det husleielovens bestemmelser som gjelder, og i henhold til denne har leieboer kun ansvar for mindre vedlikeholdsarbeider, mens eksempelvis vedlikehold av gulv og vegger er utleiers ansvar, forteller advokat Anne Mette Hårdnes Skåret i Leieboerforeningen.

– Vi ser imidlertid at flere aktører på leiemarkedet nå benytter seg av avtalefriheten man har i forbindelse med vedlikeholdet og lemper hele vedlikeholdsansvaret over på leieboer, sier advokat Hårdnes Skåret.

I en pressemelding fra Leiebolig utleie AS 16. januar 2014 uttaler Espen Tytlandsvik at sannsynligheten for en konflikt reduseres betydelig når partene inngår klare og grundige avtaler og henviser til selskapets egen kontrakt og uttaler:

«Profesjonelle utleiere bygger gjerne på avtaler som er langt mer detaljerte enn loven. Avtalene er ofte også mer uttømmende enn de standardformularene interesseorganisasjoner eller advokater bruker.».

Leieboerforeningen erfarer at nettopp slike leieavtaler som Leiebolig Utleie benytter skaper konflikter, fordi avtalene har urimelig strenge plikter for leieboerne.

Tendensen er at flere utleiere nå har kontraktfestet at leiligheten skal være levert i nøyaktig samme stand som den var ved innflytting. I enkelte tilfeller innebærer dette også at selv slitasje som følge av vanlig slit og elde er leieboers ansvar å utbedre.

– Leieboerforeningen har hatt mange henvendelser hvor leieboer etter endt leieforhold får høye krav fra utleier, gjerne langt høyere enn depositumsbeløpet, grunnet at utleier mener leieobjektet ikke leveres tilbake i samsvar med kontrakten, sier advokat Hårdnes Skåret.

– Kravene føles for mange som svært urimelige, da leieobjektet på ingen måte er skadet ved utflytting, men at kravene fra utleier bunner ut i at det er synlig at noen har bodd i der.

– Mange leieboere opplever et presset leiemarked og føler seg heldige når de får tilslag på en leilighet, og signerer kontrakten uten å lese den nøye nok. Et annet problem er at de ikke forstår omfanget av den strenge vedlikeholdsplikten. Da kommer kravene fra utleier som et stort sjokk, sier advokat Hårdnes Skåret. Advokaten mener utleierne som et minimum må ha rutine på at de setter seg ned sammen med leieboeren og går gjennom kontrakten, slik at begge parter har en felles forståelse av hva som er avtalt.

Leieboerforeningen mener vedlikeholdsbestemmelsen må vurderes på nytt.

– Leieboerforeningen kommer til å få vurdert rimeligheten av disse. Det kan ikke være slik at leieboerne skal sitte igjen med regninga etter utleiers oppussing av leiligheten når leieforholdet kun har vart i kort tid. Det må forutsettes at utgifter til løpende vedlikehold også dekkes av husleien, sier daglig leder i Leieboerforeningen Lars Aasen.