Store investorer er på vei inn i leiesektoren
Bilde av Oslo Børs
Også børsnoterte selskaper snuser nå på leisektoren. Boligutleie sees på som en trygg investering som gir solide og langsiktige kontantstrømmer. Dette blir mer og mer attraktivt i en ellers urolig verden. (Foto: George Rex, Wikimedia CC-SA 2.0)

Investorene sirkler rundt leiesektoren

Leiesektoren vurderes som en trygg og langsiktig investering i hele den vestlige verden. Det er økende interesse for å satse på utleieprosjekter, også i Norge. Dette underbygger og forsterker Leieboerforeningens krav om å få på plass en ny og moderne husleielov. Lovarbeidet må starte opp raskt. Med litt politisk klokskap kan dette også bli startskuddet for en mer strukturell oppgradering av leiesektoren.
Publisert:


Av Lars Aasen

daglig leder i Leieboerforeningen

Det er Akershus Eiendom (AE) som i sin månedsrapport for mars skriver om boligutleie fra et økonomisk perspektiv. AE peker på selv om boligutleie i dag gir en relativt beskjeden avkastning, så er det kommet nye selskaper på banen den siste tiden. Også børsnoterte selskaper. AE skriver at de har opplysninger som viser at både nasjonale og utenlandske investorer vurderer det norske utleiemarkedet som svært interessant. Boligutleie sees på som en trygg investering som gir solide og langsiktige kontantstrømmer. Dette blir mer og mer attraktivt i en ellers urolig verden.

AE skriver at det har kommet signaler fra myndighetene om at det at det kan bli lagt bedre til rette for profesjonelle utleieaktører. AE viser blant annet til at Norsk Eiendom løfter fram behovet for et tilrettelagt skatte- og avgiftssystem. Konkret etterlyser Norsk Eiendom avskrivningsregler og fradragsrett for merverdiavgift.

Bedre leieboliger

AE viser til at leiesektoren vokser og ser også nye segmenter av leieboere. Boligprisforskriften vil fortsette å hindre mange unge voksne i å kjøpe egen bolig. En aldrende befolkning trenger tilpassede boliger, og utleie til seniorer åpner nye markeder. Profesjonelle utleiere har også konkurransefortrinn ved at de kan tilby flere og mer varierte boliger og med ulike tjenester, som for eksempel vasketjenester, treningsfasiliteter, matservering eller andre servicetilbud. Dette gir økt inntjening og styrker merkevare og omdømme.

Det er utfordringer at det er knyttet negativt stigma til leiesektoren. Leiesektoren har lenge hatt et dårlig rykte og mange investorer har bevisst holdt seg unna. Bedre boliger, stabilitet og et utvidet tjenestetilbud kan snu denne oppfatningen.

Leieboerforeningen om profesjonelle utleiere

Leieboerforeningen har i sin politiske plattform et eget punkt om at å det bør legges til rette for flere profesjonelle utleiere. Det er en tydelig trend som peker i retning at flere kommer til å leie bolig lenger. Økt mobilitet, lengere utdanning, løsere tilknytning til arbeidslivet kombinert med høye boligpriser gjør at det er behov for et solid og variert leiemarked. Vi har over flere år sett at profesjonelle utleiere posisjonerer seg. Noen legger inn avtalevilkår som gir leieboerne bedre retts- og prisvern enn det dagens husleielov legger opp til. Flere gjennomfører jevnlig brukerundersøkelser og ulike tiltak for å øke trivselen er blitt mer vanlig. Utleieselskapene forbereder seg på økt konkurranse og mer kresne leieboere, og det virker som om det er en del å gå på.

Må ikke være naive

Det er likevel naivt å tro at en profesjonell utleier er det samme som en problemfri utleier. I vårt naboland Sverige, dominerer de store utleieselskap Utleiebøller uten annet motiv enn å tjene mest mulig er ikke noe vakkert syn. Derfor er det nå avgjørende at vi raskt kommer i gang med å revidere husleieloven. Vi må møte den nye virkeligheten med en ny, moderne husleielov. Leieboerne må ha større botrygghet og et oppdatert forbrukervern.

I en ny husleielov trenger vi et eget spor for de profesjonelle utleierne. Det skal settes strenge krav til de profesjonelle, og vi må kunne sette krav til forvaltning, drift og vedlikehold, bomiljø og leieboermedvirkning.

Tredje boligsektor

Vi trenger også at myndighetene følger opp anbefalingene om å satse på en ikke-kommersiell leiesektor – eller tredje boligsektor. Ikke-kommersiell betyr enkelt at det ikke er lov å dele ut utbytte fra virksomheten til eiere. Husleia skal speile kostnadene ved en forsvarlig drift av boligene.

I tillegg kan myndighetene legge inn ulike former for subsidier for å redusere husleia. EU og EØS lovgivning er ikke til hinder for slike løsninger. Det finnes en rekke ulike boligmodeller rundt om i Europa med subsidiering. Dette kan vi avklare med Brüssel. Det kan også legges inn særskilte ordninger gjennom skattesystemet. Uten en offentlig innsats kommer tredje sektor til å ende opp som noen få piloter. Det er en tabbe fordi en samtidig kommersiell og ikke-kommersiell satsing vil være en god kombo for at leiesektoren skal få en sårt tiltrengt fornyelse.

Les: Innsyn og utsyn mars 2022 her