Innspill til regjerningen

Innspill til regjerningen

i 2019 fikk Leieboerforeningen i oppdrag å levere et større innspillsnotat til regjeringen i forbindelse med at det skal utarbeides ny stortingsmelding om boligsosial politikk. I rapporten tar vi opp tre hovedområder; vanskeligstiltes bosituasjon og bomiljø i kommunale boliger, rammebetingelser for profesjonelle utleiere, og botrygghet og juridisk rammeverk for leiesektoren.
Publisert:

Leiemarkedet har over lang tid utviklet strukturer som gjør at det ikke fungerer optimalt. Et dysfunksjonelt leiemarked virker inn på det øvrige boligeiermarkedet på en uheldig måte. For å styrke leiesektoren er det bred enighet om at det er nødvendig å øke antallet utleieboliger som leies ut av profesjonelle, langsiktige, seriøse utleieaktører. Leieboerforeningen mener også at kommunale boliger spiller en viktig rolle i kommunenes arbeid med å medvirke til å skaffe gode og stabile boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Det er behov for å styrke posisjonen til de som befinner seg i lengre perioder på leiemarkedet. Ikke alle kan eller vil eie sin egen bolig, og på leiemarkedet finner vi en stor gruppe innbyggerne som befinner seg i en sårbar posisjon. Mange leier utrygt, dyrt og dårlig, og dagens leiemarked bidrar til å sementere og øke fattigdom.

Samtidig ser vi også konturene av samfunnsendringer som kan resultere i at boligleie framstår som mer attraktivt for flere over en lengre periode. Økt mobilitet, delingsøkonomi, urbanisering, høye og usikre boligpriser, og en løsere tilknytning til arbeidslivet gjør at det å leie kan framstå som et interessant og riktig alternativ for flere. Videre kan leiesektoren bli en viktig arena for den aldrende befolkningen som i dag bor i eldre, uhensiktsmessige eierboliger og som ikke ønsker eller er i stand til å ta opp boliglån for å flytte inn i en mer alderstilpasset bolig.

I følge departementet er det at mål at meldingen om boligsosial politikk oversendes stortinget høsten 2020.

Les rapporten til kommunal- og moderniseringsdepartementet her