Byrådet jobber med ny forskrift om tildeling av kommunal bolig i Oslo
Bilde av bygårder i Oslo
Husleietvistutvalget er et effektivt og rimelig rettsvern for alle som befinner seg i leiesektoren. Vi må ikke underminere denne ordningen gjennom å fjerne rettssikkerheten for partene.

Byrådet jobber med ny forskrift om tildeling av kommunal bolig i Oslo

Leieboerforeningen har levert innspill til byrådets arbeid med å revidere forskrift for tildeling av kommunal bolig i Oslo. Vi har i vårt innspill hatt spesielt fokus på en økning av kontraktslengde og muligheten for at ungdom og unge voksne skal kunne tjene egne penger uten at det skal gå ut over familiens økonomi og bostabilitet.
Publisert:

Leieboerforeningen har levert inn et innspill til byrådets arbeid med å revidere forskrift for tildeling av kommunal bolig i Oslo. Vi er fornøyd med at byrådet tar tak i dette viktige arbeidet med å gjennomgå vilkårene for hvem som får tilbud om kommunal leiebolig, og på hvilke vilkår boligene skal leies ut. Vi er også glad for at byrådet ønsker å benytte seg av våre erfaringer og kunnskap i sitt arbeid. Vårt innspill er grunnet i Leieboerforeningens Lokallag for kommunale leieboere i Oslos juridiske saksbehandling og medlemsoppfølging. Lokallagets juridiske konsulent har ført forslaget i pennen, med veiledning fra Leieboerforeningens advokater.

Kontraktslengde

Vi har i vårt innspill hatt spesielt fokus på en økning av kontraktslengde og muligheten for at ungdom og unge voksne skal kunne tjene egne penger uten at det skal gå ut over familiens økonomi og bostabilitet. Vi mener det er viktig at ungdom og unge voksne som vokser opp i en kommunal bolig skal ha mulighet til å jobbe uten å risikere at familien mister sin bolig eller bostøtte som følge av dette. Vi foreslår derfor at inntekt og formue for barn av søkere som er under 21 år ikke skal inngå i beregningen av husstandens økonomiske situasjon når man vurderer om søker oppfyller vilkårene for leie av kommunal bolig. En økning av kontraktslengde er viktig både for den enkelte husholdnings bostabilitet og for bomiljøet i de kommunale gårdene.

I tillegg vil vi at det skal forskriftsfestet en rett til egnet bolig, og at vilkårene for hva som regnes for en egnet bolig fremgår av forskriften. Leieboerforeningen mener videre at de skjønnsmessige vurderinger som må gjøres for å vurdere søkers rettigheter etter forskriften bør konkretiseres og fremgå utelukkende av forskriften, slik at instruksen til forskriften ikke regulerer forhold av betydning for søkernes rett til å leie kommunal bolig.

Gjeldende forskrift legger opp til stor grad av skjønn ved spørsmål om tildeling av kommunal bolig i den enkelte sak, og de relevante skjønnsmomentene fremgår nærmest utelukkende av instruksen. Etter Leieboerforeningens erfaringer medfører dette både at det er vanskelig for søkerne å forutberegne sin rettstilstand og at det er stor variasjon i hvilke vurderinger som gjøres både mellom og innad i bydelene.

Varsling av vedtak

Gjennom Lokallag for kommunale leieboere i Oslos oppfølging av våre medlemmer som leier kommunal bolig i Oslo har vi også erfart at vedtak etter forskriften i en del tilfeller meddeles søker over telefon og at dette byr på store utfordringer både med tanke på bortfall av positivt vedtak, søkers klageadgang, og mulighet for betenkningstid. Vi foreslår derfor at det uttrykkelig reguleres at alle vedtak etter forskriften skal fattes skriftlig, og at positivt vedtak om kommunal bolig ikke kan anses bortfalt uten at søker har mottatt vedtaket skriftlig og dermed fått anledning til å sette seg ordentlig inn i hva vedtaket innebærer.

Vi venter på den offentlige høringen om tildelingsforskriften som trolig kommer i løpet av høsten. Vi skal selvfølgelig benytte sjansen til å jobbe videre med dette når forskriften kommer til politisk behandling, og da også i samarbeid med våre medlemmer og beboere i de kommunale boligene i Oslo.