Leieboerpolitikk
Fotografi av mange entusiatiske mennesker.
Akkurat som de politiske partiene revidere sine partiprogrammer, må Leieboerforeningen med jevne mellomrom gå gjennom og vurdere hva som er de viktigste politiske sakene å jobbe med fremover.

Boligpolitisk program på høring

Leieboerforeningen har utformet et utkast til nytt boligpolitisk program. Utkastet som nå sendes ut på høring er laget av en arbeidsgruppe i styret. Alle medlemmer inviteres til å gå gjennom utkastet og komme med innspill før det legges frem for årsmøtet i mai.
Publisert:

Boligpolitisk program er Leieboerforeningens politisk fundament og det legger føringer for hvilke saker vi skal jobbe med i årene som kommer.

Programutkastet starter med en beskrivelse  av boligmarkedet og hovedutfordringen sett fra et leieboernes perspektiv. Deretter følger en overordnet beskrivelse av foreningens boligpolitiske mål, delmål og strategi. Siste del av programmet er våre forslag til tiltak for nå målene.

Nødvendig gjennomgang

Foreningens nåværende boligpolitiske program ble vedtatt av årsmøte i 2019. Mye har skjedd siden den gang. En del del saker har Leieboerforeningen fått gjennomslag for, blant annet er Husleietvistutvalget blitt nasjonalt. På den andre siden har det kommet til nye utfordringer de siste årene. Vi mener for eksempel at hele husleieloven nå må gjennomgås på nytt og ikke bare justeringer på enkelte bestemmelser. Akkurat som de politiske partiene revidere sine partiprogrammer, må Leieboerforeningen med jevne mellomrom gå gjennom og vurdere hva som skal være de viktigste politiske sakene å jobbe med fremover.

Styret i foreningen valgte høsten 2021 å sette ned en egen arbeidsgruppe med medlemmer fra styret og administrasjonen som fikk i oppgave å utarbeidet et nytt utkast. Arbeidsgruppen har bestått av styremedlemmene Bettina Thorvik, Alf Jørgen Schnell, Hanne Beth Borge og Mats Kvaløy Bjørbekk i tillegg til daglig leder Lars Aasen.

Saken har vært opp på flere styremøter og på møtet i mars ble styret enige om at det foreliggende utkastet var klart til å sendes på høring til medlemmene.

Frist

Frist for medlemmene til å komme med innspill til forslaget til boligpolitisk program er 20. april. Alle innspillene vil bli oversendt redaksjonskomiteen som så tar stilling til disse og kommer med en anbefaling, Styret sluttbehandler saken og legger programmet frem for årsmøte til godkjennelse. Årsmøtet gjennomføres 31. mai 2022.

Kommenter forslagene ved å vise til linjenumrene som du ser i venstremargen. 

Du kan sende inn dine forslag til endringer på epost lbf@lbf.no.