Boindeks - om å måle boopplevelse

Boindeks - om å måle boopplevelse

Leieboerforeningen tok høsten 2016 initiativ til et pilotprosjekt for å teste en ny metode for å måle bo-opplevelse og medvirkning blant kommunale leieboere. Ideen var hentet fra den omfattende lovbestemte medvirkningen beboere i «social housing» - både i kommunal og privat sektor – har i Skottland. Leieboerforeningen fikk med forsker Ingar Brattbakk ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – Storbyuniversitetet og høgskolelektor i sosialt arbeid Katrine Mauseth Woll ved VID – vitenskapelig universitet.
Publisert:

For å styrke og kvalitetssikre prosjektet har leieboere hatt en sentral rolle som medforskere i gjennomføringen av prosjektet. Også masterstudenter i sosialt arbeid ved VID har deltatt som medforskere og tre studenter har benyttet prosjektet som utgangspunkt for masteroppgaven på høgskolen.

Bærum kommune la til rette for at vi kunne gjennomføre prosjektet i to kommunale eiendommer og stilte med nyttig kunnskap og bistand. Husbanken har finansiert prosjektet og gitt verdifull kompetanse til prosjektet.

Resultatene fra pilotundersøkelsen er oppsummert i denne rapporten fra 2019.

Høsten 2019 starter Leieboerforeningen, AFI og VID opp et oppfølgingsprosjekt av pilotprosjektet  – kalt Boindeks II. Med kunnskapen og erfaringen fra første undersøkelse skal boindeks-metoden videreutvikles og testes ut i større skala og i to nye kommuner. Målet er utvikle materiell og verktøy som gjør det mulig å sette i gang tilsvarende prosjekter og målinger i andre kommuner. Vi vil også komme med forslag til hvordan man kan bruke boindeks til mer systematiske målinger mellom ulike eiendommer i en kommune, mellom ulike eiendommer i ulike kommuner og som målinger som måler endringer over tid.

Les mer om Boindeks her