Behov for å rydde opp i bostøtten

Behov for å rydde opp i bostøtten

Kommunal- og distriktsdepartementet fikk 9. mai overlevert rapporten «Bostøtten – opprydning og forankring». Rapporten er skrevet av en ekspertgruppen nedsatt av regjeringen Solberg. Leieboerforeningen har vært representert i referansegruppen ved styreleder Martin Gustavsen, og har fulgt arbeidet tett.
Publisert:

Av Martin Gustavsen
styreleder Leieboerforeningen

Rapporten er godt skrevet og spesielt innledningen og sammendraget på litt over fire sider anbefales for alle som er interessert i bostøtten og sosial boligpolitikk.

Ekspertgruppen vurderer utfordringer, muligheter og svakheter ved dagens bostøtten, men som en anbefaler i liten grad løsninger av mer politisk art. Men som tittelen på rapporten henspiller på, er de opptatt av å rydde opp og sikre forankring for de valgene som er tatt. Dette er også områder Leieboerforeningen er opptatt av.

Hva er bostøtte

Kort fortalt kan man si at bostøtten noen får utbetalt er en andel (dekningsgrad) av differansen mellom boutgifter og hva staten mener er riktig egenandel. I tillegg er boutgiftene begrenset av et boutgiftstak.

Gruppen peker på utfordringer med alle disse elementene. Dekningsgraden er på 73,7 %. Denne prosentsatsen er kun satt av budsjettmessige hensyn og den bør i alle fall rundes av til f.eks 75 %. Men de diskuterer også om den bør være høyere og kanskje til og med 100 %.

Rimelig boutgift

Bostøtten skal gi støtte til rimelige boutgifter og derfor er det et tak for hvor store bokostnader som dekkes. Dette kan virke fornuftig, men som gruppen peker på er ikke boutgiftstaket reelt. 75 % av alle som får bostøtte har bokostnader som er høyere enn taket. Gruppen er tydelige på og Leieboerforeningen er helt enig at boutgiftstaket må være reelt og helst knyttet til objektive statistiske data.

Egenandel

Det siste punktet handler om egenandel, den første utfordringen med egenandelen er at det er svært vanskelig å beregne hva som vil være egenandelen for mottakere av bostøtte. Gruppen sier at dette må forenkles. Ett annet problem er at det er en trappetrinnsløsning som sammen med dekningsgraden gjør at mottakerne risikerer å redusere sin disponible inntekt etter bokostnader hvis inntekten øker. En slik løsning er ikke ønskelig. Gruppen diskuterer også de prinsipielle utfordringene med at også husstander

Faksimile ab bostøtterapporten

med 0 i inntekt har en egenandel. Derfor argumenterer de for at egendelen bør ta utgangspunkt i hvor mye husstanden skal sitte igjen med etter betalte bokostnader, ikke hvor mye hver husstand uansett skal betale for bokostnader. Leieboerforeningen er enig i dette.

En bedre ordning

Endringene som er foreslått i boutgiftstaket og egenandelen, vil gjøre at husstander i byene og særlig enslige og barnefamilier vil prioriteres. Om det ikke prioriteres inn nye midler vil andre grupper måtte prioriteres ned. Samtidig vil spesielt endringen i egenandelen føre til at kommunenes utgifter til sosialhjelp vil reduseres tilsvarende som bostøtten økes. Leieboerforeningen mener derfor det er naturlig at dette føres inn i bostøtten slik at andre grupper ikke trenger å prioriteres ned.

Alt i alt er vi rimelig fornøyd med rapporten fra ekspertgruppen og vi vil jobbe videre både alene og sammen med samarbeidspartnere for å sikre at forslag til endringer og vedtak i Stortinget blir så gode som mulig. Ønsker du å delta i det politiske arbeidet med bostøtten må du gjerne ta kontakt oss på lbf@lbf.no.

Ønsker du å lese rapporten finner du den her