Årsmøte 2022
Bilde av Styreleder Martin Gustavsen (t.v.) og daglig leder Lars Aasen i Leieboerforeningen i studio under det digitale årsmøte 31.  mai 2022
Styreleder Martin Gustavsen (t.v.) og daglig leder Lars Aasen i Leieboerforeningen i vårt "studio" under årsmøtet i 2023.

Årsmøte 2022

Årsmøte i Leieboerforeningen ble gjennomført 31. mai som et digitalt møte. I det store og hele gikk gjennomføringen av årsmøtet svært bra og det på tross av at det var mange store saker som var til behandling.
Publisert:

Årsmøte har en fastsatt dagsorden og hvor de fleste sakene som skal behandles er vedtektsfestet. Det gjelder blant annet godkjenning av årsmelding og regnskap for siste år, ansvarsfrihet for styret, fastsettelse av honorar for styret, fastsettelse av årskontingent/innmeldingsgebyr.

Sakene som det knytter seg mest spenning til er ofte forslagene som er sendt inn fra medlemmene og fra styret. Noen ganger kan det også komme overraskelser når valg av nye tillitsvalgte kommer til behandling..

Fem forslag til behandling

Det var kommet inn tre forslag fra medlemmene. Det ene gikk på å utvikle et opplæringsopplegg for politiet for å hindre feil ved utkastelser. Redaksjonskomiteen i Leieboerforeningen foreslo at forslaget ble avvist fordi foreningen ikke anledning til å drive opplæring av politietaten, men årsmøte vedtok likevel et modifisert forslag som innebærer at foreningen skal ta kontakt med Justisdepartementet om behovet for økt kunnskap om husleieloven.

Det andre forslaget dreide seg om økt botrygghet for kommunale leieboere gjennom å bidra til videoovervåkning av fellesområder. Her valgte årsmøte å oversende forslaget det nye lokallaget for kommunale leieboere (LkL) som ble opprettet av Leieboerforeningen i fjor.

Det siste medlemsforslaget dreide seg om manglende universell utforming av boliger og tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne. Her ble det besluttet at foreningen skal ta kontakt med ulike boligportaler for å få å få de til å merke slike boliger samtidig som foreningen skal løfte opp dette temaet som en del av utviklingen av boligmerke som det jobbes med. LkL skal også ta opp saken med Oslo kommune Boligbygg.

Boligpolitisk program

Styret fremmet også to forslag for årsmøte. Det ene var nytt boligpolitisk program. Programmet var sendt ut på høring til medlemmene i god tid før årsmøtet, og det var kommet inn flere forslag og noen av disse var innarbeidet før årsmøtet. Det ble dermed ikke så mye debatt om denne saken, men det ble fremsatt et forslag under møtet som ble tatt inn:

«Kommunene må oppmuntre til at bygninger som er regulert til boligformål må brukes som bolig. Spesielt i de store byene har det blitt et økende problem at boliger misbrukes til blant annet drift av overnattingsvirksomhet og som spekulasjonsobjekt.»

Ny vedtekter

Det andre forslaget fra styret var nye vedtekter for foreningen. Disse ble vedtatt uten større debatt.

Årsmøtet stemte til slutt over valgkomiteen forslag til nye representanter til styret valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Det samme gjaldt nye medlemmer til kontrollkomiteen. Valgkomiteen også ble gjenvalgt.

Les mer: