Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Som følge av smittevernsituasjonen har styret i Leieboerforeningen ikke funnet det ikke mulig å planlegge for et fysisk årsmøte i 2021. Møtet blir derfor gjennomført digitalt. Usikkerheten knyttet til om det vil være mulig å gjennomføre et fysisk møte er for stor. Alle har erfart at lettelser og innstramminger i reglene for fysiske møter endres på kort varsel. Som så mange andre må Leieboerforeningen i år planlegge for et digitalt årsmøte. Det er på ingen måte optimalt, men også medlemmer som ikke er digitale skal gis mulighet til å delta i prosessen gjennom avstemming pr post. Selve årsmøte vil bli et digitalt videomøte hvor vi gjennomgår foreningens arbeid og økonomi samt avstemming som har skjedd i forkant.
Publisert:

I 2020 måtte styre først velge å utsette årsmøtet til høsten. På høsten kom styret frem til at årsmøtet rett og slett måtte avlyses.

Nå er ikke det lenger en mulighet, og styret har funnet frem til en gjennomføringsmodell som bør kunne fungere for alle - enten man er digital eller ikke. Samtidig er dette er nytt og ukjent landskap for oss alle, og vi er nødt til å inngå noen kompromisser for å få det hele til å fungere. Våre vedtekter har ikke noen bestemmelser for å gjennomføre digitale årsmøter, så vi må tilpasse det som best vi kan. Det er likevel ikke lenger mulig å utsette dette viktige møtet fore foreningens øverste beslutningsorgan. Vi håper derfor at mange vil ta seg tid til å delta i prosessen.

Slik gjør vi det

I annen halvdel av februar får alle medlemmer varsel om når og hvordan de må gå frem for om de ønsker spesielle saker behandlet på årsmøtet. Det samme gjelder om medlemmer å forelå representanter til styret eller til kontrollkomiteen. Du finner en egen årsmøtemodul på Min side

Etter fristen vil styret gå gjennom innkomne forslag. Forslag på tillitsvalgte oversendes valgkomiteen. Når dette er klart legges dette ut på nettsidene våre sammen med alle de øvrige årsmøtedokumentene. Dette skal etter planen skje mot slutten av mars eller i begynnelsen av april. På nettsidene vil det også ligge en egen stemmemodul som medlemmene må benytte for å avgi sine stemmer. Avstemmingen kan skje over tre uker. Du må logge inn på nettsidene for å kunne delta i stemmingen. 

Bildet av en dataskjerm som viser et webinarWebinar

Årsmøtet skal gjennomføres den 26. mai som en direktesendt videooverføring / webinar hvor representanter for styret og administrasjonen deltar. Her vil vi både fortelle litt mer om Leieboerforeningens aktivitet de siste to årene, vi vil gjennomgå stemmeresultatene og presentere noen av de nye og avgående medlemmene. i tillegg skal vi få med litt innspill og betraktninger fra folk som står litt på utsida av foreningen og noen kulturelle innslag. 

Årsmøtesider

Saker som skal behandles

Leieboerforeningens vedtekter § 7 omhandler årsmøte:

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes innen utgangen av mai hvert år. Årsmøtet ledes og innkalles av styrets leder.

Årsmøtets dagsorden:

  1. Åpning
  2. Årsmelding/regnskap
  3. Innkomne forslag
  4. Ansvarsfrihet for styret
  5. Fastsettelse av honorar for styret
  6. Fastsettelse av årskontingent
  7. Valg
   1. Valg av styre og kontrollkomite ifølge vedtektene punkt 5 og punkt 6.
   2. Valgkomite bestående av 3 medlemmer og 1 vara velges for 1 år.
   3. Revisor.

Juridiske personer kan møte med 1 representant på årsmøtet.

Årsmøtet skal meldes fra om minst 4 uker før det avholdes. Forslag som ønskes behandlet, må være innsendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmelding, regnskap og eventuelle forslag legges ut til gjennomsyn for medlemmene på foreningens kontor før årsmøtet.