Mekling i HTU - hvorfor og hvordan

Mekling er den raskeste og mykeste måten å løse en uenighet på. Over 75 % av sakene som mekles i Husleietvistutvalget ender med forlik. Blir det ikke forlik, går saken til avgjørelse på vanlig måte hos HTU uten at det koster noe ekstra. Mekling er et tilbud til partene.
  • Mekling i HTU - hvorfor og hvordan

Partene tror ofte ikke at mekling vil hjelpe, fordi de kanskje har prøvd å bli enige uten å lykkes. Med litt hjelp fra en av Husleietvistutvalgets profesjonelle konfliktmeklere viser det seg at de fleste klarer å bli enige likevel. Husleietvistutvalget har veldig positiv erfaring med mekling. De fleste meklinger fører til at saken får en mest mulig rask, fleksibel og kostnadsbesparende løsning ved at partene blir enige. Partene slipper dermed å bruke mer tid, krefter og penger på selve tvisten.

Meklerne
Alle Husleietvistutvalgets meklere er jurister med utdanning innen mekling. Mekleren skal være nøytral og upartisk, og vil støtte partene i deres forsøk på å finne frem til en forliksavtale. Det kan for eksempel skje ved at mekleren stiller spørsmål til partene, for å hjelpe dem til å snakke om det saken gjelder. Juridisk rådgivning og svar på hvem som eventuelt har rett, har mekleren ikke adgang til å gi. Blir partene ikke enige slik at saken går til avgjørelse, har mekleren ikke noe med avgjørelsen å gjøre og kan ikke påvirke denne.

Fomålet med meklingen
Formålet med meklingen er ikke å prosedere saken, men å prøve å snakke sammen og bli enige om en løsning. Det er derfor viktig at partene møter personlig.

Fullmektig
Erfaring viser at det er vanskelig å bli enige om et forlik hvis en eller begge parter møter ved en fullmektig. Møter parten likevel ved fullmektig, må fullmektigen ha en skriftlig fullmakt hvor det også fremgår at fullmektigen kan inngå forlik på vegne av parten. Advokater trenger bare å fremlegge prosessfullmakt hvis sakslederen finner grunn til å kreve det, og kan ellers foreta alle prosesshandlinger på vegne av sin part, jf. tvisteloven § 3-4.

Medhjelper
Vil parten ha med seg en medhjelper i møtet, må han si fra minst en uke før møtet. Det er av hensyn til den andre parten, for at denne også skal få muligheten til å ta med seg en person.

Meklingsmøtet
Mekleren begynner gjerne med å gi litt generell informasjon i et "fellesmøte" hvor mekleren, partene og deres eventuelle medhjelpere er samlet. Partene har anledning til å stille spørsmål.

Vanligvis vil mekleren også ha såkalte "særmøter "med partene. Med særmøte menes at mekleren har møte alene med hver av partene etter tur, så mange ganger som er nødvendig for å nå frem til en avtale. Et formål med særmøte er at partene for eksempel kan reflektere sammen med mekleren om hvilket tilbud de vil gi til den andre parten, uten at den andre trenger å høre om det. Når parten har bestemt seg for et tilbud, kan mekleren formidle tilbudet til den annen part i særmøte for å høre om han vil godta det. Godtar han det ikke, kan det være at han fremsetter et mottilbud som mekleren presenterer i nytt særmøte for den annen part.

Forliket
Det er viktig å merke seg at det er opp til partene om de vil bli enige og hva forliket eventuelt skal gå ut på. Når partene eventuelt blir enige, hjelper mekleren partene å skrive ned partenes forlik. Forliket får virkning som en rettskraftig avgjørelse og kan gi tvangsgrunnlag for det avtalen går ut på. Forlik kan ikke bringes inn for tingretten ("ankes") slik som avgjørelser kan.