Husstandsutvidelse

Husleielovens gir leier av bolig adgang til å ta inn nye medlemmer i husstanden. Vilkåret er at vedkommende skal bli et husstandsmedlem. I dette ligger at de det gjelder har en viss grad av fellesskap om penger og daglige gjøremål. De sentrale kjennetegn ved husstandsfellesskapet er altså felles bolig, felles husholdning og til en viss grad felles økonomi.
  • Husstandsutvidelse

 I tvilstilfelle må det foretas en helhetsvurdering hvor momenter som graden av sosialt samvær, felles måltider, felles rengjøring og så videre vektlegges. Det må godtas at husstandsmedlemmene kan ha eksklusiv bruksrett til bestemte rom i boligen.

Opptak vs fremleie
Opptak i husstand og fremleie er to forskjellige ting. Opptak i husstand foreligger når en eller flere personer flytter inn til leieren med det formål at partene skal samarbeide om dagliglivets gjøremål, og at de til en viss grad skal ha felles økonomi. Fremleie foreligger det derimot når leieren overlater bruksretten helt eller delvis til en tredjemann uten at han selv trer ut av leiekontrakten med utleieren. Reglene er endret i den nye loven også når det gjelder fremleie. Men disse kommer vi ikke nærmere inn på i her. Den nærmeste familie Leieren får «rett til å ta opp i sin husstand sin ektefelle eller samboer, sine egne eller ektefellens eller samboerens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje og fosterbarn». Etter dette er det altså ingen begrensning i en leiers mulighet til å la sine foreldre, barn og barnebarn flytte inn sammen med seg etter at leiekontrakten er inngått. Barnasalder er uten betydning. Det trengs ikke godkjennelse fra utleier. Men søsken vil etter dette ikke lenger ha en ubetinget rett til å bli tatt opp i husstanden. At samboere, og samboerens nære slektninger kan tas opp i husstanden uten godkjennelse innebærer en utvidelse av reglene i forhold til den gamle loven. Uttrykket samboer har for øvrig ingen klar juridisk definisjon, men det er klart at det må være tale om et mer varig samliv. Det vil også her være naturlig å legge vekt på om partene har eller venter barn sammen, graden av felles husholdning og økonomi med mer.

Andre personer
Opptak av andre personer i husstanden enn de som er nevnt over, krever godkjennelse fra utleieren. Men godkjennelse kan bare nektes dersom vedkommende persons forhold gir saklig grunn til det. Utleieren kan ved denne vurderingen bare legge vekt på vedkommendes kvalifikasjoner som beboer, og generelt kan man si at det skal mye til for at det foreligger saklig grunn. At personen har dårlig økonomi, er for eksempel ikke saklig grunn.

Kan man avtale seg bort fra husstandsutvidelser?
I forarbeidene til loven er det tatt opp at en utvidelse av husstanden kan være i strid med forutsetningene for leieavtalen. Departementet er likevel av den oppfatning at leierens ønske om å ta de aktuelle personene i sin husstand, må veie tyngre enn utleierens forventning og forutsetning om at boligen kun skal bli bebodd av leieren selv og de som eventuelt flyttet inn sammen med ham. At leierens rett til å ta de nevnte personer opp i husstanden ikke skal kunne begrenses i leieavtalen, fremgår altså klart av forarbeidene.