Depositum og garanti

Depositum er en økonomisk sikkerhet som leieboeren gir utleieren. Depositum er et avtalt pengebeløp som settes på en sperret konto som ingen fritt kan disponere. Leiebo­eren skal få penger tilbake ved endt leieforhold dersom han ikke misligholder leieavtalen.

Har du mottatt et krav mot depositumet/garantien eller har du problemer med å få pengene dine tilbake anbefaler vi deg å ta kontakt med Leieboerforeningen.
  • Depositum og garanti

Depositumet skal stå på en depositumskonto i en godkjent finansinstitusjon. Det er ulovlig for utleieren å motta depositumet kontant eller å sette det på sin egen konto. Depositumet kan maksimalt tilsvare seks måneders husleie sammen med en eventuell bankgaranti. Det er utleier som skal betale for opprettelsen av depositumskontoen.

Hvis leieboeren krever utbetaling av depositumet etter leieforholdets opphør, skal banken skriftlig varsle utleieren. Utleier har da en frist på fem uker fra mottakelsen av varselet til å dokumentere­ at han har reist sak mot leieboeren. Dette betyr normalt en klage til Husleietvistutvalget/Forliksrådet. Det er irrelevant om utleier fremsetter protester om utbetaling av depositumet til banken, det eneste som kan stanse utbetaling er dokumentert søksmål. Om utleier ikke dokumenterer å ha tatt ut søksmål skal banken utbetale depositumet til leieboer etter fristens utløp. Om utleier dokumenterer søksmål blir kontoen sperret inntil partene enten er enige om hvem depositumet skal tilfalle, eller det foreligger en rettskraftig avgjørelse. 

Før 1. september 2009 kunne utleier, uten at leieboer ble varslet, få depositumet utbetalt om depositumet var plassert i samme bank som leien ble betalt til, om utleier kunne dokumentere skyldig husleie. Dette ble endret 1. september 2009, og nå må banken varsle leieboer før utbetaling kan skje. I slike tilfeller får leieboer en frist på fem uker til å dokumentere at han har tatt ut søksmål for å stanse utbetalingen.

Garanti
Garantier en økonomisk sikkerhet, hvor en tredjeperson binder seg til å betale leieboerens forpliktelser om leieavtalen misligholdes. Garantien kan stilles av en bank, et sosialkontor, en arbeidsgiver eller en bekjent. Garantien og depositumet må til sammen ikke tilsvare mer enn seks måneders husleie. Om utleier mener å ha et krav på leieboer etter endt leieforhold må utleier for det første sende et krav til leieboer, for det andre må han fremsette krav ovenfor garantisten innenfor de frister garantiavtalen oppstiller. Om leieboer ikke er enig i kravet, må utleier ta ut søksmål for å få kravet prøvet. Om garantisten utbetaler garantisumme uten leieboers samtykke, eller rettskraftig avgjørelse, mister garantisten muligheten til å kreve beløpet tilbakebetalt av leieboeren.