Skatteplikt ved utleie av egen bolig

Hvis du leier ut hele eller en større del av boligen din, og utleieinntektene overstiger 20 000 kroner, blir alle utleieinntektene fra boligen i løpet av året skattepliktige. Dette gjelder også eventuelle utleieinntekter som ellers ville vært skattefrie.
  • Skatteplikt ved utleie av egen bolig
    Hvis du bruker minst halvparten av boligen til egen bruk, er utleieinntektene skattefrie.

Med ”større del” menes at utleieverdien av den delen du leier ut er høyere enn utleieverdien av den delen du selv bruker til egen bolig.  

Ved avgjørelsen av om beløpsgrensen for skatteplikt på 20 000 kroner er overskredet, er det bare de utleieinntekter du får ved utleie av hele eller en større del av boligen som skal regnes med.

Hvis utleieinntektene er skattepliktige, skal boligen regnskapslignes for hele året, og du får fradrag for de driftsutgiftene som knytter seg til utleid del av boligen.

Hvis du bor i boligen selv, får du ikke fradrag for kostnader som knytter seg til din del av boligen.

Hvis du har brukt boligen som din egen bolig en del av året, får du bare fradrag for kostnader for perioden som boligen var utleid eller inntektsgivende.

Hvis du har kostnader som ikke knytter seg til noen bestemt del av boligen, må slike kostnader fordeles forholdsmessig etter utleieverdi mellom den del av boligen du leier ut og den delen av boligen som du bor i selv.

Hvis du bruker minst halvparten av boligen til egen bruk, er utleieinntektene skattefrie. Fra og med inntektsåret 2012 gjelder de samme regler for tomannsboliger som for andre boliger.

Du får ikke fradrag for vedlikeholdskostnader som knytter seg til en boligeiendom der du har skattefrie leieinntekter.

Kilde: Skatteetaten