Huskeliste ved nytt leieforhold

Hva må du sjekke ut når du skal leie bolig. Ofte skjer ting raskt . Her gir vi deg en grei sjekkliste over hva du som leieboeren bør være særlig oppmerksom på ved inngåelse av nytt leieforhold.
  • Huskeliste ved nytt leieforhold
    Det er alltid smart å ta en grundig sjekk av boligen før du flytter inn.

Står det i kontrakten når leieforholdet starter 1. juni 2014 kl. 12:00, er det det som er overleveringstidspunktet. Er det ikke så klart fastsatt, må man tolke leieavtalen for å fastsette når leieforholdet starter. Overlevering regnes da normalt for skjedd når leieboeren har fått nøkler og ellers uhindret atkomst til leiligheten. Det kan være viktig å fastslå når overleveringen inntrer, fordi andre virkninger knyttes til dette tidspunktet. Blant annet kan utleieren begynne å kreve husleie fra dette tidspunktet og leierens vedlikeholdsplikt begynner å løpe. Partene kan godt avtale at husleie ikke skal betales den første eller de første månedene, men dette bør i så fall fremgå klart - i praksis vil det si skriftlig.

Skitten og ødelagt leilighet
Partene kan fritt avtale i hvilken stand leiligheten skal være ved overleveringen. En leieboer kan altså ikke klage på skitten leilighet hvis avtalen er at hun ikke skal betale leie første måneden fordi hun overtar en uvasket leilighet. Men avtaler som avviker fra det vanlige bør være klare, og altså helst skriftlige. Her som ellers må eventuelt uklare avtaler tolkes.

Minstekrav
Hvis det ikke er avtalt noe spesielt om leilighetens tilstand ved overtagelsen, skal den være «ryddet, rengjort og i vanlig god stand», jf. husleieloven § 2-2. Hva som er vanlig god stand vil variere, fordi husrom er svært ulike med hensyn til alder, areal, beliggenhet, byggematerialer, leiens størrelse og så videre. Det kan lett oppstå tvilstilfeller, men noen generelle minstekrav vil likevel kunne oppstilles. Hvis ikke annet er avtalt, må leieren kunne regne med at vindusrutene er hele, at det elektriske anlegget er lovlig installert og funksjonsdyktig, at det ikke er vann eller fuktighet i kjelleren, at taket er tett, at låsene i ytterdørene er brukbare og at leiligheten er utstyrt med påbudt brannvernutstyr. Men kravene må nyanseres i forhold til det som var vanlig da bygningen ble oppført. I en bolig fra før krigen kan leieboeren for eksempel ikke uten videre kreve doblevinduer og moderne isolasjon i veggene.

Gjennomgå leiligheten nøye
Ved overtagelsen anbefales at leieboeren og utleieren sammen gjennomgår leiligheten nøye, og skriver en «tilstandsrapport» for leiligheten. Mange leieboere vil kanskje vegre seg for dette, fordi det gir inntrykk av en negativ start på leieforholdet. Det er i så fall viktig at utleieren forstår at de kommentarer som fremkommer på tilstandsrapporten, ikke nødvendigvis er forhold som kreves utbedret av utleieren, men det er viktig for leieboeren at de faktiske forhold er riktig beskrevet, slik at leieboeren ikke blir holdt ansvarlig for skader osv. ved utflyttingen. Får man ikke dette til, anbefales at leieboeren selv gjennomgår leiligheten i løpet av kort tid etter overtagelsen, skriver en liste over manglene og sender et eksemplar til utleieren - helst for utleiers underskrift og retur, men i hvert fall til orientering. Leieboeren må beholde en kopi!

Klag i tide!
Hvis leieboeren vil gjøre gjeldende en mangel, sier husleieloven at mangelen må påberopes «innen rimelig tid» etterat hun burde oppdaget mangelen. Klager leieboeren innen 14 dager, burde det normalt holde, men det beror på en totalvurdering om hun burde klaget tidligere eller kanskje også har lenger frist på seg.

 

Sjekkliste før valg av bolig

Under har vi listet opp noen av de vanligste feil og mangler som er i leieboliger. Gå gjennom sjekklisten når har fått tilgang til boligen. Du vil da ha gjennomført en besiktigelse av boligen, og du vil unngå ubehagelige overraskelser i ettertid. Ikke alle sjekkpunktene gjelder for alle typer boliger. Leier du f eks en leilighet i et kompleks, vil du normalt ikke står ansvarlig for utvendig vedlikehold.

Inspeksjon av boligen

Rengjøring:
Var boligen tilstrekkelig rengjort og ryddet ved overtakelse? 
Er det spor av utøy i huset (f.eks. muselort, lopper, kakerlakker e.l.)?

Elektrisitet og oppvarming:
Virker alle ovner/radiator e.l.? 
Er det tilstrekkelig oppvarming?
Fungerer ildsted (vedovn, peis)
Virker stekeovn og kokeplater?
Er det løse elektriske ledninger eller tjuvkoblinger?
Sikringsskap uten åpenbare feil og mangler? 
Er det tilstrekkelig strømforsyning?

Sanitæranlegg:
Virker alle avløp? 
Virker alle kraner? 
Virker stoppekran?
Virker toalett?
Virker dusj/bad

Møbler:
Sjekk møbler, tepper, madrasser og annet liknende for skader.

Reparasjoner:
Er det noe som bør utbedres/repareres? 
Er det skader/feil i boligen (gulv, vegg, tak, innredning, vinduer, sanitærutstyr. elektriske apparater og annet utstyr som følger med boligen).
 
Sikkerhet:
Er ytterdører solide og låsbare? 
Har andre enn deg nøkler til boligen?
Er vinduer på bakkenivå sikre? 
Hvis det skulle oppstå brann i hovedinngangen, er det noen annen måte å komme seg ut på (nødutgang, brannstige, branntau)? 
Er det montert røykvarslere? 
Er pulverapparat tilgjengelig og/eller vannslukkingsutstyr tilsted? 
 
Utvendig:
Egen postkasse?
Søppelkasse?
Ser taket solid ut (hus)? 
Har takrennen blomster som vokser ut (hus)? 
Er treverket råttent eller utrygt (hus)?
 
Instruksjoner/manualer:
Er det skriftlig instruksjoner/manualer med instruksjoner knyttet til vann, avløp, tekniske installasjoner, vedlikehold etc.