Varslingsregelen

I juli 2007 ble det innført en regel i husleieloven, ofte kalt varslingsregelen. Bestemmelsen gir utleiere mulighet til å forhåndsvarsle NAV/sosialtjenesten om mislighold som kan føre til en begjæring om utkastelse av leieboer. Mislighold er som oftest ubetalt husleie.
Husleieloven § 9–11 gir deg som utleier en rett, men ikke en plikt, til å skriftlig varsle kommunens NAV/sosialtjeneste om leieboers mislighold som kan gi grunnlag for en utkastelse i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2

Bakgrunn for regelen
Formålet med varslingsregelen er å legge til rette for at NAV/sosialtjenesten om mulig kan komme inn og bidra til å unngå at utkastelsen gjennomføres.

Kommer NAV/ sosialtjeneste tidlig inn i saken er de ofte lettere å løse. En begjæring om utkastelse etter tvangsfullbyrdelsesloven kan være en tildels lang og krevende prosess. Loven stiller formelle krav og frister før en begjæring om utkastelse kan sendes. Selve saksgangen tar tid, og prosessen kan være både kostbar og konfliktfylt for utleier og leieboer.

Fordeler ved å varsle
Hjelpeapparatet kan bidra til å finne løsninger som innebærer at det ikke blir nødvendig å begjære utkastelse. Slike alternative løsninger er som regel det beste og rimeligste for begge parter.

Når kan man varsle
Utleier kan varsle NAV/sosialtjenesten i tilfeller der det er grunn til å tro at leieboer ikke selv er i stand til å ordne opp i misligholdet. Det må foretas en konkret vurdering av den aktuelle situasjon, slik at ordningen ikke misbrukes.

Hvordan gå frem?
For at NAV/sosialtjenesten skal ha tid og mulighet til å iverksette nødvendige tiltak, bør det gå minst to uker fra NAV/sosialtjenesten er varslet til begjæring om utkastelse sendes til namsmyndighetene.

Utleier som varsler NAV/sosialtjenesten om betalingsmislighold må også sende en kopi eller annen informasjon til leieboer om innholdet i varselet.

Reservasjonsrett
Leieboer som ikke ønsker at NAV/sosialtjenesten skal varsles, kan gi skriftlig beskjed til utleier om at han reserverer seg mot en slik ordningen. Som regel skjer en slik reservasjon ved kontraktsinngåelsen.

 

Last ned brosjyre om varslingregelen her