Dette har du krav på som medlem

De fleste som melder seg inn i Leieboerforeningen gjør det for å få tilgang til foreningens juridiske rådgivning. Her er en oversikt over hva dette innebærer:

Juridiske konsulenter
Rådgivning og bistand fra Leieboerforeningens juridiske konsulenter er gratis for medlemmer som har betalt medlemskontingenten. Foreningens juridiske konsulenter er viderekommende jusstudenter som jobber en til to dager i uka.  

Tett oppfølging
Konsulentene er ikke ferdig utdannet jurister, og får tett oppfølging fra vår egen advokat og advokatfullmektig. Konsulentene er i stand til å behandle de fleste medlemshenvendelsene på en rask og god måte. 

Responstid
Ved nyehenvendelser er normal responstid 1-3 virkedager. Responstid er også avhengig av sakens karakter, alvorlighetsgrad og medlemmets egeninnsats, framskaffelse av dokumentasjon mv. Konsulenten opplyser nærmere om dette. I perioder med unormalt høyt antall henvendelser, kan saksbehandlingen bli noe lenger. Alle nye henvendelser vil bli gitt en prioritering, og utkastelser/oppsigelser vil normalt bli gitt høyeste prioritet.  

Advokat
Leieboerforeningen har p.t. en advokat og to advokatfullmektig ansatt. Som medlem kan du få inntil en halv time gratis bistand fra advokat/advokatfullmektig pr år. Denne tiden brukes stort sett til en gjennomgang av saken. Bistand utover gratis konsultasjon vil bli fakturert medlemmet. Dette gjøres etter at medlemmet er gjort kjent med timepriser og eventuell rettshjelpsdekning. Mange har en innboforsikring med juridisk dekning, og ofte vil forsikringen dekke deler av kostnadene til advokat/advokatfullmektig. I oppsigelsessaker og utkastelsessaker kan man få fri rettshjelp fra myndighetene etter visse vilkår.

Noen ønsker å benytte advokat fra starten av. Dette er det anledning til, men det vil da påløpe kostnader utover medlemsavgiften. 

Timepriser
Bistand fra advokat er en betalingstjeneste, men alle individuelle medlemmer kan som en del av medlemskapet få vurdering tilsvarende en halv time gratis advokatbistand pr år. Utover dette kreves det honorar. Honorarsatsen for advokatfullmektig er kr 1400 eksl. mva. pr time, for advokat er kr 1600 eksl. mva. pr time,. Leieboerforeningens advokater tar også saker med fri rettshjelp/fritt rettsråd, For næringsmedlem og kommunemedlem vil all bistand skje via advokat og etter særskilte ordninger.

Leieboerforeningens advokater tar saker hvor det er aktuelt å søke om fri rettshjelp. Dette gjelder oppsigelse og kastelse. Det er egne inntektsgrenser for å få fri rettshjelp. Der det innvilges fri rettshjelp er satsene pr 1.1.2020 kr. 1 060,- eksl. mva. Mottar man fri rettshjelp vil det normalt påløpe en egenandel tilsvarende en time fri rettshjelp.Nærmere opplysninger om dette gis av advokat/fullmektig.

 Vår prisliste finner du i feltet til høyre.

Samarbeidsadvokater
Benytter du deg av en våre samarbeidsadvokater, gjelder egne regler. Dette vil samarbeidsadvokat opplyse nærmere om, men timeprisene følger normalt de samme som Leieboerforeningens egne advokater benytter.

Unik kompetanse
Leieboerforeningen har inngående og unik kunnskap til husleieretten. Dette gir våre medlemmer solid trygghet for at foreningen gir god rådgivning og bistand ved behov. Hvert år behandler våre medarbeidere mer enn 2-3000 henvendelser, og de fleste på en måte som våre medlemmer er meget godt fornøyd med ifølge medlemsundersøkelser. Vi setter høye krav til faglig og etisk kvalitet på vårt arbeid. Det betyr derfor at vi ofte vil fraråde våre medlemmer å gå videre med en sak og at vi påtar oss prosessoppdrag som vi ikke kan kan stå inne for. 

Nabokrangler
Leieboerforeningen har vedtektsfestet at vi ikke går inn i tvister mellom når begge parter er leieboere og den ene kan bli skadelidne. I slike tilfelle kan vi generell informasjon om lover, regler mv., men ikke representere den ene parten. Vi henviser konflikter mellom leieboere til Konfliktrådet som finnes i alle fylker og som er gratis.

Personvern
Leieboerforeningen forplikter seg til å behandle alle opplysninger vi får om deg på en trygg og fortrolig. Ingen opplysninger blir delt med tredjepart. Les mer om dette her.

 

 Oppdatert  juni 2020