Klagesaker om kommunal bustad toppar lista

  • Klagesaker om kommunal bustad toppar lista
    Avslag på søknad om bustad og andre saker relaterte til kommunal bustad utgjer nesten halvparten av alle sakene til Klagenemnda. (Foto: Alexander Ottesen, Wikimedia CC-SA 2.0)

Oslo kommunes klagenemnd har lagt fram årsrapporten for 2013, og som vanleg ligg klagesakene om kommunal bustad på topp.

Avslag på søknad om bustad og andre saker relaterte til kommunal bustad utgjer heile 189 av 414 saker. Det er ei auke på 28 saker samanlikna med førre årsrapport. Klagenemnda har omgjort 44 av sakene i klagerens favør, og i rapporten påpeikast det at antal omgjeringar er relativt høgt.

Innfrir krava til kommunal bustad, men får avslag
Nemnda skriv vidare at mange av søkjarane som oppfyller krava til kommunal bustad, ikkje får søknaden sin innvilga fordi det ikkje fins nok ledige bustadar. I Forskrift for tildeling av kommunal bolig heiter det mellom anna at
Er antallet søkere som fyller grunnkravene i forskriften § 4 - § 7 større enn antall kommunale boliger til disposisjon, skal det foretas en prioritering mellom ellers kvalifiserte søkere. Ved prioriteringen skal det legges vekt på de kvalifiserte søkeres ulike behov og hvilke typer boliger som er tilgjengelige.Søkere som etter en samlet vurdering synes å ha de mest påtrengende boligbehov, skal prioriteres.

I praksis betyr dette at ein søkjar som oppfyller kriteria til kommunal bustad, kan få avslag på søknaden sin. I 44 slike saker har klagenemnda altså oppheva avslaget.

Kven innfrir krava?
I forskrifta står det ingenting om kven som skal prioriterast. §3 seier at Målgruppen for forskriften er personer som ikke selv eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand greier å skaffe seg egnet bolig, herunder personer som har behov for boliger med særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning. Denne definisjonen er relativt snever, men i byrådets instruks til forskrifta kan vi lese at flyktningar som skal busetje seg for fyrste gong, einslege midreårige flyktningar, søkjarar som utskrivast frå institusjon eller fengsel og byfornyelseshusstandar, har prioritet.

På slutten av 90-talet og byrjinga av 2000-talet gjennomførte Oslo kommune ei storstilt nedbyggjing av den kommunale bustadsmassa. Forskrifta og byrådets instruks resulterar i at kun eit fåtall av byens mange vanskelegstilte på bustadsmarknaden slepp gjennom nålauget. Imidlertid trur vi at målgruppa, som altså er de som ikke selv eller ved hjelp av andre former for offentlig bistand greier å skaffe seg egnet bolig, i realiteten er større enn nokon sinne. Det er på tide at leigesektoren setjast i fokus igjen.

Ei større satsing på utleigebustadar kan bidra til at klagenemnda får enno fleire saker som desse i framtida.
 

 


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

122 000 vanskeligstilte på boligmarkedet SSB har justert ned antallet vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge til 122 000 personer. Dette er personer som bor trangt eller har en økonomisk si...

Leieboerforeningen vil ha HTU i alle fylker Leieboerforeningen sier i en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet at det bør opprettes Husleietvistutvalg i a...

Tror pristaket på leieboliger er nådd Skatt på utleiebolig vil neppe føre til et prishopp, mener Leieboerforeningen. De tror pristaket for utleieboliger er i ferd med å bli nådd. - Leie...