Bybo fekk statens pris for bustadsosialt arbeid 2014

I grunngjevinga til juryen heiter det at ByBo viser kor viktig det er at også frivillige organisasjonar engasjerer seg i å busetja fleire vanskelegstilte. Prisen vart utdelt under Boligsosial lederkonferanse i Oslo 12. mai av juryleiar og fylkesmann i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa.


  • Publisert: tirsdag 13 mai, 2014 - 08:11
  • Skrevet av:
  • Stikkord: Nyheter  • Bybo fekk statens pris for bustadsosialt arbeid 2014

Juryen meiner ByBo er eit førebilete både når det gjeld måten dei samarbeider med offentlege etatar på, utvikling av butilbod og i det å dela  kunnskap med andre.

- Kirkens bymisjon ved ByBo har over tid utvikla metodar for busetjing av vanskelegstilte med gode resultat. Arbeidet dei gjer og metodane dei har utvikla tar utgangspunkt i brukarmedverknad der det einskilde menneske  står i sentrum. I tillegg til å lukkast med å busetja vanskelegstilte, deler dei raust av sine kunnskapar og erfaringar. Denne verdifulle erfaringsutvekslinga er avgjerande for utviklinga av nye, innovative  arbeidsmetodar innanfor det bustadsosiale feltet, seier juryleiar Magnhild Meltveit Kleppa.

Bybo Kirkens Bymisjon har sidan dei starta opp i 2008 hatt som overordna mål å få på plass eit variert og fleksibelt bustadsosialt  tilbod i hovudstaden, og har utvikla  ein eigen  evne til å fanga opp menneske som fell utanfor dei kommunale bustadtilboda. Butilbodet deira buset mange med samansette problem og som treng mykje hjelp. Tenestilbodet vert tilpassa den einskilde, og mange bur no meir stabilt og lengre gjennom ByBo enn dei har gjort tidlegare. Dette har resultert i ein kraftig nedgang i talet på akuttinnleggingar.

Verksemda disponerer ca. 80 leilegheiter fordelt på 6 ulike adresser. Tilbodet er differensiert, dei ulike husa har forskjellig profil, storleik og fagleg tilnærming. Felles for alle hus er vektlegging på varighet,  og alle bebuarane har vanlige husleigekontraktar.

Statens pris for bustadsosialt arbeid  er ein heiderspris til instansar som kan visa dokumentert effekt på:

  •     Auka busetjing av vanskelegstilte på bustadmarknaden
  •     Heiskapleg satsing i utvikling og drift av bustadsosialt arbeid
  •     Tiltak som motverkar at bustadløyse oppstår

I tillegg skal det bustadsosiale arbeidet ha overføringsverdi til andre.

Les mer:

 


Relaterte artikler

Utleiere stiller for strenge krav til vedlikehold Flere utleiefirmaer skyver for mye av vedlikeholdsansvaret over på leietaker. Forbrukerombudet har kontrollert kontraktene til elleve utleiere, og ber...

3D-printer bygger eneboliger til 30 000 kroner Det kinesiske selskapet WinSun Decoration Design Engineering har bygget en enorm 3D-printer som kan skape opp mot ti hele hus per arbeidsdag. Husene e...

Frykter brannfarlige naboer 40 prosent av de som bor i blokk bekymrer seg for at naboens adferd er brannfarlig. Det viser en spørreundersøkelse som TNS Gallup har gjort for No...

Leieprisene i Oslo faller! Boligbyggs leieprisoversikt viser at markedsleien i Oslo er på vei nedover. Nedgang i leiepriser overrasker og bekymrer utleiere, men de fleste tror d...

Bra bad viktigst for leietakerne Badet må holde god standard hvis folk skal la seg friste til å leie, viser en ny undersøkelse. Stue og soverom er det ikke like nøye med.  &nd...