Får beholde husleietilskuddet

Byrådet i Oslo og Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å videreføre husleietilskuddet til beboere i tidligere husleieregulerte leiligheter. 

Byrådet sendte 3. april 2014 ut på høring en ny forskrift som innebærer at husleietilskuddet videresføres etter at dagens ordning løper ut i 2015. Dermed kan beboerne dette gjelder puste lettet ut.

Leieboerforeningen tar gjerne imot innspill til utkastet til forskriften innen 1. mai 2014. Den formell høringsfristen er 14. mai.

Husleiereguleringen 
Husleiereguleringen i Oslo opphørte den 1. januar.2010 etter en overgangsperiode på ti år. Husleietilskuddet etter opphør av husleiereguleringen gir økonomisk støtte til beboere som har problemer med å betale husleien etter opphør av husleiereguleringen. 

Videreføring av ordningen innebærer at støtten skal ligge på samme nivå som i dag, det vil si at mottakerne skal ha et disponibelt beløp til alminnelige levekostnader på kr 7 000 kroner for en enslig og 11 000 kroner for husstander med to personer. For husstander med tre eller flere medlemmer økes disponibelt beløp til livsopphold med kr 2 500 pr medlem utover to.

Den nye forskriften er en videreføring av midlertidig forskrift om husleietilskudd etter opphør av husleiereguleringen i Oslo. Den eneste endringen av betydning er at støtteordningen lukkes slik at det ikke kan komme nye husstander inn under ordningen. 

Dette betyr at det er et vilkår at søker må ha mottatt husleietilskudd etter forskriften den 31.12.2014 og i tillegg være født før 31.12.1949.

Høringen er sendt til

  • Rådet for funksjonshemmede
  • Det sentrale eldrerådet
  • Bydel Frogner
  • Bydel Grünerløkka
  • Bydel Sagene
  • Bydel St. Hanshaugen
  • Velferdsetaten
  • Leieboerforeningen

Last ned utkast til ny forskrift her


Se også:
En brutale behandling av eldre leieboere


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.