FOKUS: Vanskeligstilte på boligmarkedet

  • FOKUS: Vanskeligstilte på boligmarkedet

Undersøkelser viser at 150 000 personer er vanskeligstilte på boligmarkedet og 6200 mangler et sted å bo. Nå satser regjeringen på å gjør noe med dette.

27. mars lanserte regjeringen Den nasjonale strategien, ”Bolig for velferd” (2014-2020), som skal samle og målrette arbeidet mot vanskeligstilte på boligmarkedet.

Både Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er involverte i arbeidet.

Strategien fastsetter nasjonale mål og prioriterte innsatsområder for det boligsosiale arbeidet. Kommunene har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Staten skal sikre gode rammebetingelser. Frivillige og ideelle organisasjoner skal være samarbeidspartnere. Brukere, pårørende og interesseorganisasjoner skal involveres.

Regjeringen har fastsatt konkrete resultatmål for å sikre at barn og unge bor bra. - Målene er ambisiøse, men vi skal ikke undervurdere hva vi kan få til sammen. Når barn ikke bor bra, skal varsellampene lyse. Boligen og bomiljøet er viktig for barn og unge her og nå, men også for å for å sikre alle gode muligheter i fremtiden, sier Sanner.

Hvorfor en nasjonal strategi?
Strategien gir en samlet oversikt over et politikkområde der ansvar og oppgaver er fordelt på flere sektorer og forvaltningsnivåer. Samarbeid på tvers er avgjørende for å lykkes med det boligsosiale arbeidet. Et godt samarbeid forutsetter imidlertid at aktørene kjenner sin egen og andres rolle. Derfor tydeliggjør strategien ansvar, oppgaver og forventninger i det boligsosiale arbeidet.

Selv om kommunene har nøkkelrollen, skal staten bidra. For å sikre en koordinert og samstemt stat skal direktoratene sammen utarbeide årlige tiltaksplaner og statusrapporter. Dette skal ikke skape mer byråkrati, men tvert imot forenkle, fornye og forbedre den innsatsen de allerede gjør i dag.

Leieboerorganisering
I den nasjonale strategien står det også at det er viktig at leieboere har kjennskap til husleieloven slik at de har et reellt rettsvern: "Økt kunnskap om rettighetene og god bistand fra blant annet leieboerorganisasjoner kan styrke leiernes rettssikkerhet. Vi vil derfor styrke leieboerorganiseringen og gjøre husleieloven bedre kjent hos både leiere og utleiere."

Les også:

 


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.