Forbrukerombudet varsler kontroll av leiekontrakter

  • Forbrukerombudet varsler kontroll av leiekontrakter
    Forbrukerombud Gry Nergård varsler at de vil se nærmere på kontraktsvilkårene som profesjonelle utleiere tilbyr leieboerne.

Forbrukerombudet (FO) varsler at de skal se nærmere på leiekontraktene som benyttes i den profesjonelle delen av utleiemarkedet. Også husleiegarantiene som benyttes i stedet for depositum, skal gås nærmer etter i sømmene.

Leieboerforeningen har lenge vært kjent med at det finnes mange leiekontrakter som opererer med urimelige vilkår, og tatt til ordet for at det bør settes en stopper for dette. En leieavtale er for de fleste en stor og økonomisk forpliktende avtale og vanlige forbrukere har normalt liten mulighet til å avdekke urimelige kontraktsvilkår. De kan derfor lett ende opp med å akseptere leieavtaler de slett ikke burde inngått.

Avtalefrihet
I husleieloven er det avtalefrihet når det gjelder hvem som skal ha vedlikeholdsansvaret i leieperioden. Gjennom flere mediesaker 2013 har Leieboerforeningen pekt på at enkelte profesjonelle utleiere har tøyd vedlikeholdsplikten svært langt. Enkelte leiekontrakter legger alt ansvaret for vedlikehold over på leietaker, også det som følger av helt normal slitasje og elde. Dette har ført til store og urimelige erstatningskrav etter at leieforholdet har opphørt.

FO skriver i sin virksomhetsplan for 2014 at urimelige vilkår knyttet til vedlikeholdsansvaret er svært uheldig for forbrukerne og de vil vurdere om de gjennom markedsføringsloven kan gripe inn mot slike vilkår.

FO skriver videre at det ikke bare er vedlikeholdsvilkårene de vil se på, men at de også vil gripe inn der de profesjonelle aktørene har lagt seg på en urimelig praksis i forhold til andre avtalevilkår. Hensikten er klar - å hindre uklare og ubalanserte leiekontrakter som er i strid forbrukervernet.

Husleiegaranti
Det er stadig flere som velger å kjøpe husleiegaranti istedenfor å inngå en avtale om depositum. En husleiegaranti er et kommersielt produkt der leieboer kjøper en garanti av en tredjepart.

I praksis innebærer husleiegarantien at leieboer, i stedet for et depositum, stiller en garanti til utleier for oppfylling av sine plikter. Forbrukeren kjøper garantien av en tredjepart.

Raskt populært
Husleiegarantier er raskt blitt vanlig blant mange unge og andre som ikke har mulighet til å stille opp med en engangssum til depositum.  Men kostnadene ved å kjøpe en garanti er ikke ubetydelig, selv om de deles over et lengre tidsrom. Leieboer får ikke tilbake penger ved endt leieforhold, som ved et depositum, og mange er heller ikke klar over at de som stiller garantien krever regress (tilbakebetaling) av leieboer dersom hele eller deler av garantien blir utbetalt.

FO skriver at de har sett eksempler på at husleiegaranti blir framstilt som svært fordelaktig i forhold til depositum, samtidig som det ikke går fram at garantitilbyderen vil kreve regress hos dersom garantien blir utløst.

FO regner med at bruken av husleiegarantier vil øke i tiden som kommer, og FO vil derfor gi klare retningslinjer for hvordan markedsføringen skal være og sette krav til at vilkårene for husleiegarantien er klare og balanserte.

Møte
Leieboerforeningen hadde høsten 2013 møte med FO og redegjorde for våre erfaringer med enkelte leiekontrakter og flere enkeltsaker vi har hatt til behandling. Leieboerforeningen er svært fornøyd med at FO har valgt å fokusere på utforming av leiekontrakter og husleiegarantier, noe som vil bidra til å øke og trygge forbrukervernet i leiemar
kedet.

Kilde: FOs virksomhetsplan 2014

Les også:

 

 


Relaterte artikler

Oslo har de høyeste leieprisene Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) per 4. kvartal 2016 viser at Oslo fortsetter å ha det høyeste leienivået i Norge. Stavanger har derimot falt og ligger under sentrale områder i Bergen og Trondheim.

Ansvar for snørydding og strøing på vinteren Leieboerforeningen har fått en rekke henvendelser i vinter med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å strø fortauet og indre gårdsrom, og fra folk som ikke kommer seg ut av sin egen bolig fordi det ikke er strødd eller ryddet snø. Vi har sett nærmere på bestemmelsene om dette

Oppsigelse ved epost - gyldig eller ikke? Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) mener at oppsigelse av leieforhold skal skje skriftlig ved brev. En oppsigelse pr epost er ikke tilstrekkelig og det vil være nødvendig med en lovendring for at en epostoppsigelse skal være gyldig. Samtidig presiserer departementet at en domstol kan komme til et annet resultat. Inntil en domstol tar stilling til dette er det derfor fortsatt uklart om en oppsigelse pr epost er gyldig eller ikke. KMDs uttalelse er likevel viktig.

Leieboerforeningen med ny styreleiar 19. mai avholdt Leieboerforeninga årsmøte på Håndverkeren kurs- og konferansesenter i Oslo. Val-komiteens leiar Christian Hellevang gjorde greie for komiteens innstilling, og meldte at styreleiar og nestleiar på eiga hand hadde ytra ønske om å bytte plass.

Årsmøte 2015 og boligdebatt Leieboerforeningens ordinære årsmøte er 19. mai kl 17:30 på Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter i Oslo (Sangerhallen), Rosenkrantzgate 7 (ved Hotel Bristol). Etter årsmøte følger LbF-debatten som er åpen for gratis og åpen for alle.