Nasjonalt utvalg: Norge trenger flere leieboliger!

Rett før jul overleverte Fagrådet for bærekraftig bypolitikk sin sluttrapport til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tor Sanner. Et av rådene er en kraftig satsing på flere utleieboliger i byene.

Norges befolkning vokser, flere kommer til å bo i byer og klimaet endres. Byene må utvikles og tilrettelegges slik at de blir bærekraftige for innbyggerne. Dette gir mange nye utfordringer. I ett år har et faglig råd for bærekraftig byutvikling møttes til diskusjon om byutvikling og bærekraft. Nå foreligger sluttrapporten med konkrete forslag til råd og tiltak for en statlig bypolitikk. Rådet foreslår blant annet en kraftig satsing på å øke antallet utleieboliger.

Ifølge rådet må staten endre regelverket slik at det blir mulig å bygge 3 000 nye studentboliger pr år for å dempe presset i det øvrige leiemarkedet. Husbankens tilskuddordning til nye utleieboliger må utvides til også å omfatte andre grupper enn de mest vanskeligstilte.  Det vil bidra til et mer profesjonelt og mer stabilt leiemarked. Studenboligsatsingen bør suppleres med en generell Husbankfinansiert ordning for leieboliger for ungdom. Husbanken bør stimulere til forskning og eksperimentering med nye urbane boformer. 

Rådet foreslår videre momsfritak for utvikling av nye utleieboliger En slik kompensasjonsordning må knyttes opp mot en forpliktelse til å drive utleie i 10–15 år. Utleieleiligheter må ligge i bomiljøer sammen med eieleiligheter for å gi god stedsutvikling og forhindre at utleieboliger konsentreres til et sted og fører til forslumming.

Utleieboligenes størrelse må varieres slik at de bidrar til et mangfoldig bomiljø med både familier og enpersonhusholdninger. Et variert boligtilbud bidrar til en sammensatt by der mennesker fra ulike kår og i ulik livssituasjon kan bo i samme område.

Det faglige rådet er et fritt og politisk uavhengig råd. Medlemmene representerer ulike faggrupper som eiendomsutviklere, samfunnsvitere, arkitekter, leger, studenter og transportplanleggere. Deres mandat har vært å levere faglige råd og bidra til debatten om framtidens bypolitikk.

Rådet har bestått av: Elin Børrud, Anne-Marie Dahl, Karl Otto Ellefsen, Peter Groth, Erling Dokk Holm, Tone Huse, Andrès Lòpez, Kjersti Nerseth, Bård Norheim, Baard Schumann, Anne Skare, Gunhild Stordalen, Viktoria Walldin, Lise Weltzien og Hans Petter Aas

Les hele rapporten her


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

Oslo bystyre sparker nedover Jeg trodde alle i Norge hadde krav på et hjem og et verdig liv. Not True. Det fikk 15 av oss erfare like før jul da det dumpet ned et ufølsomt maskinelt behandlet brev i postkassen: «Husleietilskuddet ditt opphører med øyeblikkelig virkning». Det var ikke som vi levde fett eller over evne, vi hadde akkurat nok til å holde fanden fra døra fra måned til måned. Det er aldri snakk om å gå ut og ta en kaffe eller en øl, møte folk. Det er aldri snakk om å skeie ut. Det er alltid best å finne eller få det man trenger, og kjøpe varer som er gått ut på dato for halv pris.

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

Leieboerforeningen vil ha HTU i alle fylker Leieboerforeningen sier i en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet at det bør opprettes Husleietvistutvalg i a...

Tror pristaket på leieboliger er nådd Skatt på utleiebolig vil neppe føre til et prishopp, mener Leieboerforeningen. De tror pristaket for utleieboliger er i ferd med å bli nådd. - Leie...