En bedre boligpolitikk i pressområdene

  • En bedre boligpolitikk i pressområdene
    Stig Rusten i Aleneforeldreforeningen etterlyser en mer aktiv leieboligpolitikk

Boligprisene har hatt en økning på 372 % de siste 20 årene. Dette rammer spesielt familier med en lav inntekt. Det blir stadig vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet, og for mange er det umulig å kjøpe egen bolig. Samtidig har høye leieprisene gjort det vanskelig for familier med én inntekt å bo i pressområder, skriver Stig Rusten, informasjonsansvarlig i Aleneforeldreforeningen i dette innlegget til Leieboerforeningen

Det skapes ett klasseskille i Norge. Flertallet kan bygge seg opp formue på sikt, gjennom å eie egen bolig, samtidig som de kan dra fra deler av boutgiftene på skatten. Det er samtidig ikke politisk vilje til å styre boligmarkedet på en sånn måte at boligprisene går vesentlig ned. Dette fordi at de som eier egne boliger, da vil miste store deler av sin formue. De som er henvist til leiemarkedet, nyter ikke godt av rentefradraget og vil i fremtiden ha økte boutgifter, i motsetning til de som eier som vil ha synkende boutgifter etter hvert som de nedbetaler boliglånet. 

For å skape nye og rimelige leietilbud, mener Aleneforeldreforeningen at det private boligmarkedet må bidra til å framskaffe dette.  Aleneforeldreforeningen har følgende forslag til hvordan man kan få til en bedre boligpolitikk i pressområder:

  • Det stilles krav til utbyggere i pressområder om at minst 10 % av boligmassen skal disponeres av grupper med svak økonomi.
  • Dette skal organiseres ved endring i lovverket der utbygger pålegges å selge denne delen av boligmassen til stiftelser drevet av frivillige organisasjoner, som arbeider for vanskeligstilte grupper
  • Boligene skal overdras til faktisk byggekostnad (tomtekostnaden skal holdes utenfor)
  • Kommunestyrene skal kunne bestemme hvilke organisasjoner som skal eie boligene

Modellen er praktisk gjennomførbar i områder der boligprisene er vesentlig høyere enn byggekostnaden. Da det er markedet som styrer prisene i pressområdene, og ikke byggekostnaden, vil endringen ikke presse boligprisene, men være en del av forutsetningen for å kunne bygge her. En slik boligmodell vil også virke inkluderende for grupper som av økonomiske årsaker faller utenfor.¨

Ved å opprette slike leietilbud kan man sikre at boligene tilfaller de gruppene som trenger det mest. Gjennom at boligene eies av ideelle stiftelser, vil man sikret at boligene i framtiden forblir et leietilbud til lav pris. Det vil ikke koste stat og kommune noe, da boligstiftelsene vil stå for utgifter og administrasjon. Når leietaker flytter ut vil boligene bli fristilt til en gunstig leie til nye trengende, som ellers ikke vil ha mulighet til å kjøpe egen bolig.


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

122 000 vanskeligstilte på boligmarkedet SSB har justert ned antallet vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge til 122 000 personer. Dette er personer som bor trangt eller har en økonomisk si...

Leieboerforeningen vil ha HTU i alle fylker Leieboerforeningen sier i en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet at det bør opprettes Husleietvistutvalg i a...

Tror pristaket på leieboliger er nådd Skatt på utleiebolig vil neppe føre til et prishopp, mener Leieboerforeningen. De tror pristaket for utleieboliger er i ferd med å bli nådd. - Leie...