LbF vil ha bedre studentboligfinansiering

  • LbF vil ha bedre studentboligfinansiering
    Flere studentboliger er god boligpolitikk

Bedre boforhold for studenter er god boligpolitikk

71 prs. av alle studenter er leieboere og studenter utgjør en stor andel av alle som til en hver tid leier bolig. De siste ti årene har antall studenter økt med 35 000 personer, samtidig som antall studentboliger har økt med om lag 9 000 i samme periode. Totalt er det nå over 230 000 studenter i Norge. Det gir en dekningsgrad for studentboliger på 14 prs. 

Leieboerforeningen deler studentorganisasjonenes bekymring for at høye boutgifter gjør det vanskelig å være heltidsstudent med gjeldende studiefinansiering. Leieboerforeningen mener at det er viktig å satse på en kraftig utbygging av studentboliger. Økt antall studentboliger vil også redusere presset og prisveksten i det private leiemarkedet og gjøre det enklere for andre grupper å leie bolig. En økt studentboligsatsing må følges opp med bedre rammefinansiering.

Leieboerforeningen mener det er viktig for studentene at det finnes et velfungerende privat leiemarked som et trygt og godt alternativ for de som ikke ønsker eller gis mulighet til å leie gjennom samskipnadene. En ordning hvor utleiere kan sertifisere egen utleiebolig vil gi økt trygghet for de som leier og kan bidra til et mer seriøst marked. Leieboerforeningen mener det må legges til rette for at flere profesjonelle aktører ønsker å satse på utleie av boliger, og myndighetene må bidra til finansiering av nye ikke-kommersiell leieboliger på lik linje med finansiering av kommunale utleieboliger til vanskeligstilte.

Leieboerforeningen mener det er viktig at studentene får rimelig og god juridisk veiledning om det oppstår tvister i leieforhold. Leieboerforeningen har derfor fra 2013 medlemsrabatt på 40 prs. for studenter (

Leieboerforeningen vil:

  • At det bygges 3 000 studentboliger årlig til dekningsgraden på studentboliger når 20 prs.
  • At øvre kostnadsramme pr studentbolig skal økes fra dagens 700 000 kroner til 850 000
  • At tilskuddet pr studentbolig skal være 50 prs. av stykkprisen
  • At det innføres en ordning med sertifisering av private utleieboliger
  • At det legges til rette for flere profesjonell utleiere
  • At det gis rammefinansiering for bygging av ikke-kommersielle utleieboliger på lik linje med det som gis til bygging av kommunale boliger til vanskeligstilte.

Les hele uttalelsen vedtatt på Leieboerforeningens styremøte 23.10.2013


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.