Lite nytt i boligbudsjettet

Det var ikke noe nytt på boligfronten i den avtroppende regjeringens budsjett for 2014. Med unntak av en skatterskjerping for noen få som har drevet utleie, fortsetter det meste som før. Den store boligvinneren i budsjettet er studentene.

Det er lagt opp til en økt gevinstbeskatning ved salg av bolig. Dagens regler hvor du kan selge skattefritt dersom du har bodd i boligen minst ett av de to siste årene foreslås opphevet fra 2014. I stedet vil man se på faktisk botid i boligen i inntil de 20 siste år og gi en forholdsmessig gevinstbeskatning for den perioden man eventuelt har leid ut egen boligen. For leiesektoren er det lite trolig at dette får noen særlig større betydning. 

Leieboerforeningen erfarer at det er sjeldent at man som utleier driver en form for skatteplanlegging som innebærer at man leier ut for en periode, for så å bo i den utleiede boligen selv i ett år for å oppnå fritak fra gevinstskatt. Vi tror derfor ikke skatteskjerpelsen vil få noe særlig praktisk betydning i form av færre utleieboliger eller høyere leiepriser.  Dette understøttes også av Finansdepartementets egne beregninger over skatteprovenyet (skatteinntektene) av reformen som er beregnet til mer 5 millioner i 2014 og 45 millioner i 2015. 

Når det gjelder øvrige områder skal bostøtten forbedres noe for større barnefamilier og som medfører at bostøttebudsjettet øker med 50 millioner. Tilskudd til utleieboliger styrkes med 67 millioner og kan gi inntil 150 flere kommunalt eide eller kommunalt disponerte utleieboliger – på landsbasis. Husbankrammene for neste år blir på 20 milliarder som er 5 milliarder mer enn i de foregående 2 år. Men både i 2012 og 2013 ble rammene i det revidert budsjett plusset på 5 milliarder, så dette er egentlig bare en oppjustering i forhold til den økte etterspørsel. Utlån er jo heller ikke en utgiftspost, med mindre det lånene ikke tilbakebetales.

Regjeringen sier videre at regelverket skal tilpasses slik at Husbanken i større grad skal kunne gi grunnlån til framskaffelse av nye utleieboliger. Dette er bra fordi grunnlånet pr i dag er den klart beste finansieringsordningen man kan få og vi trenger flere utleieboliger i privat regi. Et lite skår i gleden er det at Husbankens rentemargin – som er et påslag på Husbanken lån – øker fra 0,5 til 0,75 %. Utgangspunktet er renten på statsobligasjoner som er svært lav. Det er likevel ingen private kredittinstitusjoner som er i nærheten av å tilby like gunstig rentebetingelser som Husbanken som idag er på ca 3 %.

Leieboerforeningen er selvfølgelig fornøyd med at regjeringen foreslår å videreføre driftstilskuddet til Leieboerforeningen og de prosjektene vi er inne i.

Les Kommunal- og regionaldepartementes budsjett her

Det er studentene som er vinnerne i årets budsjett. I tillegg til at regjeringen foreslår en kraftig økning i i studiestøtten budsjetteres det med økt statlig tilskudd og kostnadsramme for bygging av 1300 nye studentboliger i 2014, noe som betyr en økning på ca 110 millioner kroner fra fjorårets ordinære statsbudsjett.

Les mer om dette hos Norsk Studentorganisasjon


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.