Boligmeldingen ferdigbehandlet av stortinget


  • Publisert: onsdag 26 juni, 2013 - 10:37
  • Skrevet av:
  • Stikkord: BoligpolitikkSom ventet fulgte debatten om boligmeldingen nøyaktig skillelinjene mellom de borgerlige og de rød-grønne partiene. 

Som ventet var opposisjonen kritisk til regjeringens Boligmelding  da den ble behandlet i Stortinget Stortinget 20. juni. De rød-grønne partiene var derimot godt fornøyd.

- Regjeringen har brukt nesten 8 år på å vurdere hva som skal vurderes nærmere, sa Gjermund Hagasæter (Frp).Trine Skei Grande (V) fulgte å si at en stortingsmelding skal foreslå ny politikk på et område - ikke fordi det er hyggelig å få en temadebatt i Stortinget.

Det ble fremmet mer enn 20 forslag fra opposisjonen som ikke fikk flertall. 

Leieboeforeningen, som var tilstede under debatten, merket seg at det ikke var noe debatt om de forslagene foreningen var mest positive til. Dette gjelder blant annet:

  • Stimulere til økt kunnskap hos leieboere og utleiere om viktige regler i leieforholdet
  • Utvide Huseleietvistutvalget til flere deler av landet
  • Styrke leiebeororganiseringen
  • Utvidet minstetid for tidsbegrensede leiekontrakter
  • Utvide Husbankens grunnlån slik at det kan benyttes til å fremme langsiktige og gode private utleieprosjekter

Så lenge det ikke stod strid om disse punktene er dette klarsignal til regjeringen og  embetsverket om å jobbe videre med disse sakene. Allerede dagen etterbehandling i Stortinget sendte Kommunal og regionaldepartementet på høring 3 forslag til endringer i husleieloven som innebærer en styrking av botryggheten for leieboere (les mer her).

Les mer om stortingsbehandlingen av boligmeldingen her


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.