Tall og fakta om kommunale boliger

Nye tall viser at kommunene fikk nesten 38 300 søknader om kommunal bolig. Dette er 4 prosent flere enn i 2011, og det høyeste antallet som er registrert noen gang, kommer det fram i tall som Statistisk Sentralbyrå publiserte 25. juni. 

Antall kommunalt disponerte boliger økte med om lag 420 boliger fra 2011 til 2012. Totalt for landet var det om lag 102 100 kommunalt disponerte boliger i 2012, noe som utgjorde 20 boliger per 1 000 innbyggere. De fleste av disse boligene, nesten 80 prosent i 2012, eier kommunene selv. Dette er en liten nedgang i forhold til i 2011, da de kommunalt eide boligene utgjorde 82 prosent.

Spesielt fylkene Oslo, Hedmark og Sør-Trøndelag har hatt en økning i antall kommunale boliger. Oslo skaffet seg mer enn 200 flere boliger i 2012 sammenlignet med rundt 30 flere i 2011. På samme tid kjøpte eller bygde Hedmark 110 kommunale boliger, mot 60 i 2011. Sør-Trøndelag ervervet mer enn 120 boliger i 2012, mot 50 året før.

Omtrent 620 kommunale boliger ble solgt i 2012. Det er en økning på nesten 50 prosent sammenlignet med 2011. Også sammenlignet med 2009 og 2010 er dette en økning.

Østfold gir flest avslag på søknad om kommunal bolig
På landsbasis har om lag 12 550 husstander fått avslag på søknad om kommunal bolig, noe som er på nivå med 2011. Det er imidlertid fylkesvis variasjon i fordelingen av avslagene. Fra 2011 til 2012 har det vært en økning i antall husstander som får avslag på søknad om kommunal bolig i Østfold. 720 husstander fikk avslag i 2012 mot 450 i 2011. Ingen andre fylker har hatt tilsvarende økning, hele 60 prosent. 65 prosent av avslagene i Østfold gjaldt nye søknader. Østfold fikk da også 39 prosent flere søknader i 2012 sammenlignet med 2011, 77 prosent av disse var nye søknader. Vestfold og Aust- Agder har hatt en nedgang på antallet som får avslag med 25 prosent. De nordligste fylkene Troms og Finnmark har også hatt en reduksjon i antallet som får avslag, henholdsvis 18 og 27 prosent.

Flere kommuner selger boliger
Oslo var den storbyen som solgte flest kommunale boliger i 2012. Det ble solgt 132 boliger, mot 49 i 2011. Det vil si at Oslo solgte 21 prosent av alle landets kommunale boliger sett i forhold til antallet totalt solgte på landsnivå. Oslo kommune både solgte og kjøpte flest kommunale boliger i bydelene Grünerløkka og Vestre Aker.

Mer enn 28 prosent av de kommunale boligene på landsbasis ble i 2012 solgt til kommunale leietakere. I 2011 var tilsvarende andel for hele landet på om lag 30 prosent. Det er ulikheter mellom storbyene når det gjelder salg av kommunale boliger til kommunale leietakere. Oslo kommune solgte 2 prosent av de kommunale boligene til kommunale leietakere i 2012 mot 10 prosent i 2011. Trondheim kommune solgte 66 kommunale boliger i 2012 og 61 i 2011. Av disse ble 41 prosent solgt til kommunale leietakere i 2012, mot 48 prosent i 2011.

Stabilitet i brukergrupper og økning i antall som bor midlertidig
16 760 hustander fikk tildelt kommunal bolig i 2012, noe som er litt under nivået for 2011. Av disse igjen fikk 75 prosent, eller 12 540 husstander, kommunal bolig for første gang i 2012.

Av dem som ble tildelt kommunal bolig for første gang i 2012, fikk mer enn 18 prosent bolig fordi de var flyktninger, i 2011 var denne andelen 17 prosent. 9 prosent av dem som fikk bolig av kommunen i 2012, hadde psykiske lidelser, på samme nivå som i 2011. 7 prosent fikk bolig på grunn av rusmiddelbruk, andelen er uendret fra 2011. Noen flere av de nyinnflyttede husstandene fikk tilrettelagt bolig i 2012 enn i 2011, om lag 41 prosent mot om lag 39 prosent.

Ser vi på gruppene med psykiske lidelser og/eller rusmiddelmisbruk samlet, utgjorde disse 21 prosent av de nyinnflyttede husstandene i 2012, noe som er på samme nivå som i 2011. Det er dermed en stabilitet knyttet til den andelsmessige fordelingen av nyinnflyttede i de ulike brukergruppene som får bolig for første gang i kommunene i 2012, sammenlignet med 2011. Det er noen færre med andre problemer i 2012, 13 prosent mot 17 prosent i 2011.

Om lag 4 470 husstander bodde midlertidig på landsbasis i 2012. Det er en økning på 15 prosent sammenlignet med 2011. Antallet som bodde midlertidig i mer enn tre måneder økte også med om lag 31 prosent fra 2011 til 2012. 5 prosent av husstandene som bodde midlertidig i 2012, hadde barn.

Det var på landsbasis en økning med 11 prosent flere husstander med barn som bodde midlertidig i 2012, sammenlignet med 2011. Fylkesvis var det Oslo, Rogaland og Troms som hadde hatt den største økningen i husholdninger som bor i midlertidige botilbud.

Flere på venteliste i de fleste storbyene
Om lag 40 prosent av kommunene har venteliste på kommunale boliger. Det er særlig i storbyene at omfanget er interessant å se nærmere på. Det er kun ”nye” husstander som ikke allerede bor i kommunal bolig, som settes på venteliste.

I motsetning til de andre storbyene har Oslo noen færre på venteliste i 2012, 376 husstander mot 432 husstander i 2011. Det er flest personer med andre problemer som står på venteliste i Oslo. Det vil si at de ikke tilhører brukergruppene hvor husstandene er flyktninger, har behov for tilrettelagt bolig eller har en psykisk lidelse eller problemer med rusmiddelbruk. I Oslo var det totalt 1 720 husstander som ble tildelt bolig i 2012. Det betyr at de fikk husleiekontrakt eller flyttet inn i kommunal bolig dette året.

Sett bort fra Oslo, har de andre storbyene hatt en økning i antallet på venteliste. Stavanger hadde 534 husstander på venteliste, mot 458 i 2011. Det er flest i brukergruppen som trenger tilrettelagt bolig som er på venteliste. Det er også mange personer med andre problemer som er på venteliste.

Bergen hadde 427 husstander på venteliste i 2012, 3 prosent flere enn i 2011. Personer med andre problemer er den desidert største brukergruppen som står på venteliste i Bergen. Trondheim hadde også noen flere på venteliste i 2012, 512 husstander mot 460 i 2011. Det er flest av dem som trenger tilrettelagt bolig, som venter på ledig bolig, men personer med andre problemer er også en relativt stor gruppe som står på venteliste i Trondheim.

Færre fikk statlig og kommunal bostøtte
Det var en nedgang i antall husstander som fikk statlig bostøtte fra Husbanken i 2012 sammenlignet med 2011. Om lag 118 200 husstander fikk dette i 2012, noe som er en nedgang på 4 prosent fra 2011.

I 2012 var det nesten 13 800 husstander som fikk kommunal bostøtte, mot 14 850 husstander i 2011. Dette er en nedgang nesten 8 prosent.

Mer på SSB sine hjemmesider