Viktige endringer i husleieloven


  • Publisert: mandag 24 juni, 2013 - 10:55
  • Skrevet av:Boligminister Liv Signe Navarsete følger opp boligmeldingen og foreslår viktige endringer i husleieloven.

I boligmeldingen ble det varslet at minste lovlige leietid ville bli økt fra tre til fem år. Leieboerforeningen har vært en av som gjennom flere år har pekt på at dagens regler skaper utrygge boforhold for leieboere.

- Helst hadde vi sett at det kom en enda sterkere begrensning i adgangen til å bruke tidsbegrensede leieavtaler, men vi er likevel godt fornøyd med å ha fått gjennomslag for en styrking, sier Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen, i en kommentar. Det er viktig å være klar over at den nye regelen ikke gjelder kommunal utleie som fortsatt vil ha en nedre begrensning på tre år. Heller ikke privatpersoner som leier ut en enhet i samme bolig som han selv bor, typisk kjellerleilighet eller del av tomannsbolig, er omfattet av endringene. Her er minstetid fremdeles ett år.

Regjeringen foreslår også en bestemmelse i husleieloven som synliggjør at brudd på offentligrettslige kvalitetskrav knyttet til liv og helse skal regnes som en mangel etter husleieloven. Det vil være å anse som kontraktsbrudd fra utleier dersom slike mangler er tilstede, og disse må utbedres dersom boligleie skal kunne fortsette. Bestemmelsene gir leieboere bedre og tydeligere rettigheter ved alvorlige mangler. Eksempler er brudd på krav som følger av brann- og eksplosjonsvernlova. Hensikten med endringen er å øke leieboer og utleiers oppmerksomhet på hvilke krav som gjelder til utleieboliger. Bakgrunn for lovendringen var rapporten Graverende leieforhold  som Leieboerforeningen  utarbeidet for Husbanken i 2011.  

Til slutt foreslår regjeringen en presisering i garantibestemmelsene. Etter husleieloven kan partane avtale at leieboer, i stedet for  depositum, skal stille en garanti. Husleietvistutvalget og Leieboerforeningen har pekt på at en spesielle type garantiavtale, som er blitt utbredt i leiemarkedet de siste årene, ikke sikrer rettssuikkerheten til leieboere i tilstrekkelig grad. Dette er kompliserte garantiavtaler der leieboer får søksmålsbyrden ved mangelskrav eller avsluttede leieforhold. Det har lenge vært usikkert om denne garantiordningen har vært lovlig.

- Med denne presiseringa blir denne type garantiavtaler ikke lenger gyldige, sier statsråd Navarsete.

Høringsfrist er 1. oktober 2013

Les mer om lovendringene på Kommunaldepartementets hjemmsider