Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses

Leeieboerforeningen krever at alle oppsigelser, utkastelser og heving av leieforhold må avvises. Videre må Regjeringen benytte seg av retten til å fastsette leiestopp og maksimalsatser for husleie.

Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

I situasjonen som nå har oppstått, har mange arbeidstakere mistet hele eller deler av inntekten. Myndighetene jobber for å legge til rette for arbeidstakere som blir permitterte gjennom utstrakt bruk av dagpenger, men det meldes om lange køer hos NAV, og selv om mange kan ha rett på dagpenger, vil inntekten likevel reduseres. Dessuten har arbeidsledigheten allerede steget som følge av den ekstraordinære situasjonen landet vårt befinner oss i.

Leieboerforeningen jobber kontinuerling for å undersøke hvilke tiltak det vil være fornuftig å sette inn. 
Tiltakene for å redusere coronasmitten setter store begrensninger på vår mobilitet, og situasjoner som oppsigelser, utkastelser og heving av leieforhold, medfører en økt risiko for smitte. Dessuten frykter vi at det kan komme en økning i antall bostedsløse. Visninger og flytteprosesser blir vanskeligere å gjennomføre, og resultatet kan bli at leieboere som er på flyttefot, enten frivillig eller ufrivillig, risikerer å stå uten bolig.

Leieforhold kan opphøre på ulike måter. De aller fleste flytter fordi leiekontrakten ikke blir fornyet, eller fordi de selv har sagt opp kontrakten. Utkastelser skjer heldigvis ikke like ofte, men årlig blir det gjennomfører myndighetene fravikelse for xxx leieboere. Dessuten kan utleiere også heve leiekontrakten i spesielle tilfeller, og da må leieboeren flytte ut på dagen, dersom hevelsen blir kjent gyldig.

Siden slike situasjoner nå framstår som svært sårbare for leieboere, har vi bedt myndighetene om å sette utkastelser, heving, oppsigelser og opphør av leieforhold i bero i rettsapparatet.
 

Daglig leder i Leieboer-foreningen Lars Aasen krever tiltak nå.  

Vi foreslår at

  • samtlige namsmannskontorer unnlater å behandle fravikelser så lenge myndighetenes smitteverntiltak er i kraft
  • samtlige forliksråd, Husleietvistutvalget og tingretter unnlater å behandle oppsigelser så lenge myndighetenes smitteverntiltak er i kraft
  • forliksrådene, Husleietvistutvalget, namsmyndighetene og tingretter unnlater å behandle heving av boligleie, så lenge myndighetenes smitteverntiltak er i kraft
  • opphør av leieforhold ikke gis virkning i forhold til tvangsgrunnlag, så lenge myndighetenes smitteverntiltak er i kraft

 

Hva med husleia?
I pressområdene er husleienivået høyt, og mange leieboere betaler allerede høye husleier, både på det private markedet og i kommunale utleieboliger. Når inntektene helt eller delvis faller bort i en periode, er det mange leieboere som vil merke dette på lommeboka. Det er ikke alle som har oppsparte midler som nå kan tas i bruk, og selv et mindre bortfall av inntekt kan være skadelig for privatøkonomien. I Norge har vi ikke hatt husleieregulering siden lov om husleieregulering opphørte i 2010, men dagens husleielov åpner for at staten kan gripe inn i spesielle tilfeller, slik som nå. I Husleielovens § 4-6 heter det at

(…) Kongen for bestemte perioder, bestemte områder eller bestemte leieforhold fastsette leiestopp og maksimalsatser for leie. Kongen kan også gi forskrifter om hva som skal regnes som gjengs leie.

Vi ber om at denne bestemmelsen nå tas i bruk, ved at myndighetene fastsetter en maksimalpris som tillater leieboere å opprettholde sin bolig til tross for inntektsbortfall. Tilsvarende er det nødvendig at myndighetene bruker bostøtteordningen til å avhjelpe de reduserte inntektsnivåer. Bostøtteordningen har tak på hvor mye den enkelte bostøtteberettigede kan ha i husleieutgifter, egenandeler og inntektsbegrensninger. Dette kan endres i bostøtteforskriften.

Leieboerforeningen følger utviklingen i leieboernes situasjon tett, og vil kontinuerlig jobbe for å finne de riktige tiltakene. Vi har god kontakt med myndighetene, og håper å bli hørt.

Les Leieboerforeningens brev til Regjeringen


Relaterte artikler

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.

Politikerpreik volum 7: Raudt Raudt er ein av årets store snakkisar i valgkampen. Partiet ligg an til å gjere sitt beste valg nokonsinne, og ein plass på Stortinget er innan rekkjevidde. Men vil partiet dra oss baklengs inn i framtida og reversere gjere oss alle til kommunale leigebuarar, eller? Vi har tatt ein prat med Bjørnar Moxnes, partileiar i Raudt.