Boligpolitikk for kriser

Mange leieboere går en usikker tid i møte, og vi kan komme til å få en ny gruppe med akutt vanskeligstilte på boligmarkedet. Studenter, kulturarbeidere, selvstendig næringsdrivende og arbeidssøkere er noen av gruppene som nå står i fare for ikke å betjene husleien. Hvilke boligpolitiske verktøy kan vi ta i bruk for å hindre at antall vanskeligstilte på boligmarkedet øker?

Mange leieboere har en stram økonomi. Det går rundt, men ikke mer. Nå er vi i en situasjon de færreste hadde trodd ville oppstå. Kampen mot Corona-viruset har ført til at store deler av Norge har stoppet opp. Mange står plutselig uten arbeid og inntekt. Hva skjer med leieboere som jobber i restaurant, på museum eller som frisør, og hva skjer med studenter som blir permitterte fra deltidsstillingen sin, eller som ikke får flere ekstravakter på sykehjemmet fordi de er i karantene? Mange av disse mangler en sparekonto å lene seg på. NAV melder om rekordlange køer og stort trykk på søknader om dagpenger. Skal vi virkelig sende leieboere til NAV for å dekke inn husleiene, når staten har et eget boligpolitisk og boligsosialt verktøy med åtti års erfaring og kompetanse i ermet?

Den Norske Stats Husbank ble etablert i 1946 for å bygge opp landet etter andre verdenskrig. En slik krise ser vi heldigvis ikke i dag, men konsekvensene av en forsømt boligpolitikk har vi sett lenge. Den akutte situasjonen som har oppstått i vårt fredelige land, setter oss alle under press. La oss bruke Husbanken som en del av den statlige verktøykassen som skal verne oss i denne krevende tiden. Husbanken har gjort det før, og kan gjøre det igjen.

 

En midlertidig renessanse for bostøtten

Husbankens bostøtteordning har lenge vært kritisert. Det såkalte bostøttetaket er for lavt, slik at mange søkere ikke får dekket en stor nok andel av husleien. I Oslo og Bergen finnes det sågar en egen kommunal bostøtte som skal bidra til å dekke inn leiene i kommunale boliger. Om en styrket statlig bostøtte på sikt er veien å gå for å dempe de høye boutgiftene for leieboere, er ikke en diskusjon vi skal ta nå, men Leieboerforeningen mener dette er tiden for vår kommunalminister å ta i bruk bostøtten for å hjelpe de som nå mister sine inntekter. 

Vår boligpolitikk har gjennom flere tiår blitt forsømt og overlatt til et marked som ikke har klart å levere i takt med etterspørselen på boliger. Resultatene ser vi tydelig; en stadig økende barnefattigdom, flere venskeligstilte og en bekymringsverdig høy gjeldsgrad hos boligeiere.Regjeringen har varslet at en boligsosial stortingsmelding er på vei. Signalene er gode, og Leieboerforeningen håper det vil komme endringer som gir leiesektoren løftet som trengs for å kunne være en del av en bærekraftig boligpolikk.  Men langsiktige planer og vyer er lagt på is – nå dreier det seg om vår umiddelbare framtid. For mange skal denne framtiden tilbringes i hjemmet, i karantene eller isolasjon. Og for å hindre at nettopp hjemmene skal stå i fare, trenger vi tiltak fra vår boligminister.

Vi foreslår at bostøttetaket heves midlertidig, slik at nye grupper kan omfattes av denne. Husbanken har et godt utviklet digitalt saksbehandlingssystem som vi tror vil være rustet for å håndtere en større søkergruppe. Et slikt tiltak vil også verne om økonomisk sårbare boligeiere som nå får utfordringer med å betjene sitt boliglån. Det gagner ingen at denne gruppen nå får betalingsvansker.

Vi ber også Husbanken om ikke å gjøre fratrekk i bostøtten i kommuner som velger å sette ned husleien i kommunale boliger. Vi håper og tror at de store kommunene vil gjøre dette midlertidig for å gi vanskeligstilte leieboere større økonomisk slingringsmonn i denne krevende perioden.

Varer krisen over tid, er det også mulig å ta i bruk flere verktøy fra den boligpolitiske verktøykassa. Husleielovens § 4 åpner for husleieregulering og maksimalsatser for leie under spesielle tilfeller.

Vi ber kommunalminister Nikolai Astrup om straks å heve satsene for bostøtte slik at alle de som nå rammes av tapte inntekter, klarer å betjene husleiene i denne krevende tiden – uten å gå veien om et overbelastet NAV.

 

 

 

Har du generelle spørsmål om hvordan situasjonen vi befinner oss i, påvirker oss som er leieboere? Kontakt oss gjerne på lbf@lbf.no. Leieboerforeningen jobber kontinuerlig med å få oversikt over situasjonen for leieboere og næringsleietakere, og med å utvikle forslag til tiltak. For spørsmål knytta til ditt konkrete leieforhold kan du kontakte oss via vårt ordinære medlemstilbud.