Sosialfaglig bistand til leieboere

I år har Leieboerforeningen ansatt en sosionom i full stilling. Dette skal bidra til at våre medlemmer får et enda bedre tilbud, og gjennom den nyopprettede stillingen skal foreningen ha et spesielt fokus på vanskeligstilte på boligmarkedet i Oslo.

Leieboerforeningen har over 4000 medlemmer, og vi behandler årlig omtrent 1500 saker. Vår førstelinjetjeneste består av fem dyktige jusstudenter med bakgrunn fra blant annet Juss-Buss og JURK. Studentens arbeid utgjør til sammen ett årsverk, og studentenes arbeid er den viktigste medlemskontakten vi har. Foreningen har også en advokat og to advokatfullmektiger i fulle stillinger. Disse følger blant annet opp studentene, og representerer medlemmer i saker som havner i rettsystemet. Dessuten bistår vi gjennom advokatvirksomheten ni kommuner med husleierettslig rådgivning. Det betyr at kommunalt ansatte kan kontakte foreningens advokater og få svar på spørsmål om beboeres rettigheter når som helst i kontortiden. Kommunemedlemsskapet innebærer også at foreningens advokater tilbyr kommualt ansatte heldagskurs i husleierett. Advokatvirksomheten er avgjørende for at Leieboerforeningen skal kunne levere spisskompetanse innefor husleieretten.

  Tanja Susanne Karlsen er Leieboerforeningens sosionom.
  Tanja Susanne Karlsen er sosionom i Leieboerforeningen


Noen ganger hender det at Leieboerforeningen må avvise medlemmer som ønsker bistand fra oss. Dette gjelder spesielt for en gruppe vanskeligstilte på boligmarkedet som ikke trenger juridisk bistand, men som likevel har utfordringer i leieforholdet. Det kan for eksempel beboere som trenger hjelp til å orientere seg om sine muligheter til å få bistand fra kommunen, eller det kan være beboere som har andre utfordringer knyttet til leieforholdet sitt. Når en lovlig utkastelse blir gjennomført, har for eksempel beboeren visse rettigheter knytta til midlertidig bosted. Med en sosionom på plass, kan vi nå gi et utvidet tilbud til beboere som trenger hjelp utover det husleierettslige.

Vårt fokus på vanskeligstilte i Oslo 
I tillegg til å bistå medlemmer, jobber sosionomen primært med vanskeligstilte på boligmarkedet i Oslo. Noen av disse bor i kommunale boliger, og kan for eksempel ha problemer med å fornye leiekontrakten eller med å klage på avslag om søknader. Andre ønsker å kjøpe, og er interesserte i kommunens startlånsordning. Alle beboere i de kommunale gårdene som Leieboerforeningen samarbeider med gjennom gårdsstyre-ordningen, får gratis gårdsmedlemsskap i Leieboerforeningen. Det betyr at de kan få rådgivning og hjelp både fra sosionom og fra våre advokater og juss-studenter.

Vi drar rundt i gårdene og arrangerer drop-in-kvelder der beboere kan komme og snakke med våre ansatte om husleieforholdet sitt.

Våren 2018 etablerer vi også et tilbud på Grønland. I år er det mye omtalte områdeløftet på Tøyen utvidet til også å omfatte Grønland. I denne del-bydelen i Gamle Oslo er det høy barnefattigdom og stor gjennomstrømming i leieboligene. Mange av leieboerne på Grønland bor i utleieboliger i sameier. En nylig gjennomført stedsanalyse peker på at utfordringene på leiemarkedet er store.

Dette ønsker Leieboerforeningen å gjøre noe med. For å nå fram de mest sårbare beboerne i dette området, etablerer vi i vår et drop-in-kontor sentralt på Grønland en gang i uken. Her vil både sosionom og advokatfullmektig fra Leieboerforeningen være tilgjengelig gratis for leieboere som ønsker å ta opp saker knyttet til leieforholdet sitt. Tilbudet gjelder både for medlemmer og ikke-medlemmer. Vi skal samarbeide med mange ulike instanser om dette tilbudet, og målet er å skreddersy rådgivningen slik at vi når fram til beboere som vanligvis ikke tar kontakt med Leieboerforeningen.