Leieboerforeningen gjennomfører beboertilfredsundersøkelser

  • Leieboerforeningen gjennomfører beboertilfredsundersøkelser
    Maiken Riis Eilertsen, sosialantropolog

Med jevne mellomrom gjennomfører Leieboerforeningen medlemsundersøkelser og andre spørreundersøkelser blant leieboere. Nå har vi utvidet vårt tilbud, og gjennomfører nå dybdeundersøkelser av bomiljøet i leieboliger. Vi benytter oss av metoder fra antropologiens fagfelt i undersøkelsene.

Som en del av Leieboerforeningens boligsosiale arbeid, tilbyr vi kvalitative undersøkelser av bomiljøet i for eksempel kommunale utleieboliger. Det innebærer at vi kan gjennomføre store og små dybdeundersøkelser der vi bruker ulike metoder for å kartlegge bomiljøet, og tilpasser metodeverktøyet til stedet og menneskene som bor der.

Dybdeintervjuer er den viktigste metoden for å få kontakt med beboere
Mye god informasjon og refleksjon sitter i språket, og det er viktig å ta seg tid til lengre samtaler for å få tak i best mulig data. Dybdeintervjuer gir deltakerne mulighet til å reflektere rundt svarene sine, og de opplever å bli lyttet til.

Som et supplement til dybdeintervjuene, kan vi arrangere diskusjonsgrupper for beboere, ettersom engasjerte dialoger der flere kan diskutere sammen, fungerer godt til å komme fram til løsninger i fellesskap. Ofte er det også lettere å avdekke utfordringer i bomiljøet dersom beboerne snakker sammen. Slike grupper kan også være en fin måte å samle beboerne på, slik at de får mulighet til å bli kjent med hverandre og dele sine utfordinger og oppfatninger om bomiljøet sitt. Diskusjonsgrupper åpner for å få med et mangfold av stemmer.

Et annet metodeverktøy vi kan tilby, er go-along-intervjuer, der vi går turer sammen med beboerne. Beboerne får mulighet til å henvise til fysiske utforminger, natur, veier og andre faktorer som preger deres hverdag og opplevelse av nabolaget. Dette er en nyttig metode for å bruke folks visuelle opplevelse av rom til å prate om sine vante omgivelser.

Hvem kan ha nytte av dette?
Tilbudet om beboertilfredsundersøkelser er primært myntet på kommuner og bydeler som ønsker å få kartlagt hvordan beboere i kommunale boliger opplever sin bosituasjon. Vi kan også bistå andre aktører, som boligstiftelser og andre profesjonelle utleiere som ønsker å vite mer om hvordan bomiljøet oppleves av beboerne.

Vår kompetanse på det boligsosiale feltet
Undersøkelsene gjennomføres av Leieboerforeningens boligsosiale avdeling. Vi har tverrfaglig kompetanse innenfor ulike fagfelt som forvaltning, boligpolitikk, juss, sosialt arbeid og sosialantropologi. Ta kontakt med avdelingsleder Anne-Rita Andal på ara@lbf.no dersom du ønsker å høre mer.