Søker etter kommunale beboere som vil være medforskere

Har du lyst til å være med på et spennende forskningsprosjekt? Sammen med kommunale beboere i Oslo skal Leieboerforeningen (LbF), Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og masterstudenter ved VID - vitenskapelig høgskole, kartlegge hvordan det er å bo og leve i en kommunal bolig.


  • Publisert: onsdag 17 januar, 2018 - 10:52
  • Skrevet av: RedMålet med prosjektet er å utvikle et nytt verktøy – en bo-indeks – som tar de kommunale beboernes bo-opplevelse på alvor. Vi ønsker å kartlegge bosituasjonen i den kommunale boligmassen og vi ønsker å bidra til mer reell beboermedvirkning for kommunale beboerne. Prosjektet gjennomføres med støtte fra blant annet byrådet i Oslo , Velferdsetaten, Oslo kommune, Boligbygg og Hus­banken.

Vi søker etter seks til åtte kommunale beboere som vil være med på prosjektet. Beboerne skal være med å utvikle metode og spørreskjema og de skal intervjue andre kommunale beboere. Alle får grundig opplæring.

Vi tilbyr deg: Å bidra aktivt med dine egne erfaring i en unikt og innovativ pilotstudie sammen med et team av forskere, fagfolk og masterstudenter. Forskningsprosjekt kan få betydning den videre utviklingen av den kommunale boligsektoren og bidra til økt beboermedvirkning. 

Beboere som deltar vil få et gavekort med verdi på kroner 2 000, og vi dekker reisekostnader. Alle 
beboere som deltar vil få en attest. 
  
Vi forventer at: Du er villig til å sette av to dager a to-tre timer i februar til å være med drøfte hva som skal kartlegges, opplæring i intervjuteknikk og metode. Videre må du være med to, tre dager a 3-4 timer i mars til å intervjue andre beboere i kommunale gårder. Intervjuene gjennomføres sammen en masterstudent. AFI, VID og LbF vil følge opp alle deltakerne med veiledning og bistand.

Mer om prosjektet

Målet for norsk boligpolitikk er at «alle skal kunne bo trygt og godt». En god og trygg bolig er viktig for at vi skal kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid og ta vare på helsen. Boligen er rammen for vårt sosiale liv og gir tilhørighet til nærmiljø og lokalsamfunn. 

Forsker Ingar Brattbakk ved AFI er leder for Bo-indeksprosjektet.

For de som ikke klarer å skaffe, eller beholde, en bolig på egenhånd er tilbudet om kommunal bolig et viktig virkemiddel. Boligbygg Oslo KF eier, forvalter og leier ut mer enn 11 000 kommunale boliger i Oslo og enn 25 000 mennesker bor i disse. Nedbygging av institusjoner innenfor rus og psykiatri og målet om at alle skal kunne bo i sin egen bolig, har medført at det også bor mange vanskeligstilte grupper med store utfordringer i den kommunale boligmassen. Dette har mange steder har ført til et krevende bo- og oppvekstmiljø for barn og unge. Vedlikeholdsetterslepet i den kommunale boligmassen i Oslo er anslått til mer enn 3 milliarder kroner og det er utfordringer knyttet til standard, drift og vedlikehold og til selve bomiljøet i mange av eiendommene. 

Gjennom pilotprosjekt ønsker vi:

  • Utvikle en bo-indeks som systematisk kan måle bosituasjonen i kommunale boliger og boliger med tildelings- og tilvisningsavtaler.
  • Gjennomføre en test av opplegget i to-tre utvalgte boligeiendommer.
  • Utvikle en metodikk for å gjennomføre bo-indeksen som en permanent løpende måling og som fremmer samarbeid mellom beboere og myndigheter om bomiljøet. 

Ta kontakt med daglig leder i Leieboeforeningen Lars Aasen senest innen 26. januar 2018 om du er interessert i å være med.