Leieboerforeningen ber Stortinget styrke bostøtten

Leieboerforeningen oppfordret Stortinget til å bedre bostøtten.

I høring om statsbudsjettet for 2018 ba Leieboerforeningen Stortingets kommunalkomite ta initiativ til å bedre bostøtten. Mange år med manglende indeksjusteringer har ført til at flere tusen økonomisk svakstilte husholdninger har falt ut av ordningen. - Disse gruppene må løftes inn i bostøtten igjen, sa daglig leder Lars Aasen.
.


  • Publisert: fredag 27 oktober, 2017 - 15:15
  • Skrevet av: RedI 2009 stod et samlet storting bak den store bostøttereformen. Det ble da anslått at om lag 150 000 husstander ville komme inn under ordningen. I statsbudsjettet for 2018 antar regjeringen at antall mottakere vil ligge rundt 100 000. Manglende indeksjusteringen har ført til at bostøtten bare i begrenset grad evner å sikre økonomisk vanskeligstilte en trygg og egnet bolig slik storinget hadde til hensikt. 

Leieboerforeningen oppfordret Stortinget til å ta initiativ til at de inntektsgruppene som har falt ut av bostøtten etter 2010, igjen kan motta bostøtte. Videre ba foreningen om at boutgiftstaket for leieboere økes slik at det reflektere det som er det faktiske leienivået i de ulike regionene.

Frykter for Husbanken
Leieboerforeningen uttalte videre bekymring for den budsjettmessige svekking av Husbanken som har pågått over flere år.

- Grunnlånsrammen reduseres i statsbudsjettet 2018 fra 18 til 17 milliarder. Bevilgningen til kommunale utleieboliger reduseres med 43,7 millioner. Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet opphører. Boligsosialt kompetansetilskudd blir innlemmet i rammetilskuddet til kommunene, og vil redusere muligheten for en målrettet innsats mot de kommunene med de største boligsosiale utfordringene. Tilskudd til heis og tilstandsvurderinger foreslås redusert med 26 mill. Etablerings- og tilpasningstilskudd skal innlemmes i rammetilskuddet til kommunene fram mot 2020, opplyste Lars Aasen til kommunalkomiteens medlemmer.

Han viste også til en fersk utredningen fra Vista Analyse hvor det anbefales at Husbankens grunnlån fases ut fra 2020.

- De gjennomførte og foreslåtte endringene av virkemidlene innebærer en svekket Husbank. Vi frykter en utvikling der Husbankens gjenværende virkemidler fases ut en etter en og slik at snart ikke er et legitimt behov for en egen statlig boligbank. Dette er etter vår oppfatning svært uheldig. I den norske boligmodellen er hovedansvaret for boligforsyningen overlatt de private markedsaktørene. Derfor er det behov for et statlig organ med bred kompetanse og ulike økonomiske virkemidler, og som kan gå inn i tomrommet der de private markedsaktørene ikke ønsker eller er i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag, sa Lars Aasen.

Sats mer på leiesektoren
Leieboerforeningen etterlyste også mer fokus fra myndigheter og politikere på leiesektoren. Nyere forskning viser at en større og mer velfungende leiesektor vil bidra til større prisstabilitet også på boligeiermarkedet. Skattesubsidier til boligeiere øker risikoen for utviklingen av boligbobler. Både OECD og ledende forskere anbefaler at leiesektorens funksjon og rolle bør utredes for å finne frem til virkemidler som over tid kan gjøre leiesektoren mer robust og velfungerende.   

Les notatet til Stortinget her

Se videoen fra høringen her (Leieboerforeningen innlegg er på tidslinjen ca 1,05)