Statsbudsjettet og Husbanken

Regjeringen la frem forslag til statsbudsjett 12. oktober. (Foto: Husbanken)

Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 12. oktober. Her er en oversikt over hva budsjettforslaget betyr for Husbankens ansvarsområder i 2018.


  • Publisert: fredag 20 oktober, 2017 - 11:29
  • Skrevet av: RedUtlån
Regjeringen foreslår å redusere Husbankens utlånsramme med en milliard kroner til 17 milliarder kroner i 2018. Startlån skal fortsatt prioriteres.

Bostøtte
Bostøtten foreslås videreført på om lag samme nivå som i 2017, med en overslagsbevilgning på 2877 millioner kroner. Kompensasjonsordningen for uføre videreføres i 2018.

Tilskudd
Tilskudd til utleieboliger: Tilskuddet får en ramme på 856,9 mill. kroner i 2018, som innebærer en økning på 22 mill. fra 2017.

Tilskudd til boligsosiale tiltak (posten har endret navn fra boligsosialt kompetansetilskudd): Den delen av tilskuddet som går til kommunene skal inngå i rammetilskuddet til kommunene. Foreslått samlet bevilgning er 34,2 mill kroner, 4,7 mill kroner mindre enn i 2017.

Tilskudd til heis og tilstandsvurdering: Den foreslåtte tilsagnsrammen på 50 mill. kroner innebærer en reduksjon med om lag 26 mill. kroner i aktivitetsnivå fra 2017.

Tilskudd til etablering og tilpasning: Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 479 mill. kroner, nær 13 mill. kroner mer enn i 2017.

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem: Foreslått tilsagnsramme er på om lag 3,050 milliarder kroner i 2018. Dette innebærer en liten økning sammenliknet med det opprinnelige statsbudsjettet for 2017, men en reduksjon på om lag 2,1 milliarder kroner sammenliknet med nivået etter tilleggsbevilgningen som kom i revidert nasjonalbudsjett 2017.

Kilde: Husbanken

 

Leieboerforeningen vil komme tilbake med våre synspunkter på budsjettet når vi har gjennomgått opplegget i mer detalj. Dette vil vi også legge fram på budsjetthøring i stortinget kommunal- og forvaltningskomite i løpet av noen få uker.