Hva vet vi om leiemarkedet i Norge?

SSB skal straks i gang med årets innsamling av informasjon om utleiemarkedet. Er du leieboer blir du kanskje ring opp (Foto: Kjetil Ree, Wikimedia CC BY-SA 3.0).

Hvor i Norge er det flest som leier? Hva koster det å leie bolig i Norge? Hvor er det dyrest å leie? SSB har samlet inn data om leiemarkedet siden 2006.


  • Publisert: torsdag 28 september, 2017 - 09:00
  • Skrevet av: RedSSB skal straks i gang med årets innsamling av informasjon om utleiemarkedet i undersøkelsen om bolig og boforhold. Dataene fra undersøkelsen gir innsikt i hvordan leiemarkedet er sammensatt og informasjon om nivået på husleiene som blant annet brukes til fastsettelse av husleien.

Størst leiemarked i storbyene
Over en halv million norske husholdninger leier sin egen bolig. Den typiske leieboligen er en to-roms leilighet på mellom 50 og 80 kvm. De fleste leietakerne finner vi i større byer som Trondheim, Tromsø, Oslo og Bergen. Det er store forskjeller i leieprisene mellom by og land, der byene skiller seg ut med langt høyere leienivåer enn mindre tettsteder. Figuren under viser imidlertid at også innad i byene er det høyere leienivåer for mer sentralt beliggende bydeler av Oslo, Trondheim og Bergen.

Korte leieforhold dominerer leiemarkedet
Leiemarkedet har en del særtrekk som skiller seg vesentlig fra eiemarkedet. Mens et eierskap til en bolig gjerne varer i mange år har leiemarkedsundersøkelsen over flere år vist at korte leieforhold dominerer i leiemarkedet. Dette henger blant annet sammen med at leieandelen er høy blant unge og mobile leietakere.

Samtidig viser SSBs undersøkelse at leieforholdets lengde er en viktig forklaringsfaktor til leienivået, der nyere leieforhold ligger betydelig høyere i pris enn eldre leieforhold. Dette kan indikere at lengre leieforhold belønnes i form av en «rabatt» og at husleiejusteringer foretas i større grad ved etablering av nye kontrakter.

Flest privatpersoner som leier ut

Det finnes et mangfold av utleiere i leiemarkedet. Den største utleierkategorien samlet sett er privatpersoner som leier ut boliger eller eventuelt deler av egen bolig. Oslo skiller seg ut i denne sammenhengen med størst innslag av profesjonelle utleieaktører. Det er også de profesjonelle som har høyest nivå på husleien.

To kilder til kunnskap om leiemarkedet
Enten vi eier eller leier boligen vi bor i vil boligutgiftene utgjøre den største budsjettposten for private husholdninger. Konsumprisindeksen (KPI) til SSB, som publiseres hver måned, måler også husleie. KPI-målingen og den årlige husleieundersøkelsen bygger på det samme datagrunnlaget men måles på ulike måter og til sammen gir de viktig informasjon om prisene på husleiemarkedet.

Mens den årlige leiemarkedsundersøkelsen er basert på uavhengig utvalg fra år til år, måles husleieutviklingen i KPI basert på identiske boliger over tid, og dermed måles boliger med konstant kvalitet. Dette er et meget viktig prinsipp i KPI. KPI måler bruken av boligen i en måned og prisen for dette forbruket.

Den årlige leiemarkedsundersøkelsen er et godt mål på husleienivåer på tvers av geografiske inndelinger og prisindeksen for betalt husleie (KPI) et godt mål på den generelle husleieutviklingen i Norge.

 

Kilde: SSB.no