Husbanken krever tilbake 186 millioner kroner i bostøtte

Husbanken varsler at de vil kreve tilbake 186 millioner kroner som er urettmessig utbetalt som bostøtte. (Foto: Colourbox)

8 100 personer fikk utbetalt til sammen 186 millioner kroner mer i bostøtte enn de hadde krav på i 2016. Nå får de varsel fra Husbanken om at pengene kreves tilbake.


  • Publisert: tirsdag 12 september, 2017 - 15:10
  • Skrevet av: RedÅrsaken til kravet er at Husbankens rutinemessige etterkontroll har avdekket at de har hatt høyere inntekt enn det som ble lagt til grunn da bostøtten ble beregnet.

- Bostøtte er for husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Det er viktig for tilliten til offentlige støtteordninger at rett person får rett beløp. Kontrollen vi gjennomfører sikrer at alle får bostøtte i tråd med regelverket, sier administrerende direktør Osmund Kaldheim i Husbanken.

Omfanget av tilbakekrav for 2016 er litt lavere enn for 2015, da tilsvarende tall var krav om tilbakebetaling av 197 millioner kroner fra 8 700 personer.

Kontrollerer mot skatteoppgjøret
Husbanken kontrollerer inntekten som danner grunnlag for beregning av bostøtte mot inntektsopplysningene i skatteoppgjøret. I tilfeller der det er vesentlig avvik, sender Husbanken varsel om at for mye utbetalt bostøtte vil kreves tilbakebetalt. De som får varselet kan komme med innsigelser hvis de mener kravet er feil. Husbanken behandler innsigelsen, og fatter vedtak om tilbakebetaling dersom innsigelsen ikke tas til følge. Bostøttemottakerne kan klage på vedtak om tilbakebetaling.

Ny beregningsmodell vil gi færre krav om tilbakebetaling i framtiden
Bostøtte ble til og med 2016 beregnet ut fra inntekt og boutgifter som søkeren oppga i søknaden. Hvis inntekt eller formue endret seg vesentlig i løpet av året, forutsatte regelverket at bostøttemottakerne skulle melde fra til Husbanken slik at støtten kunne beregnes på nytt med grunnlag i husstandens faktiske inntekt.

Arbeidsgivere og NAV rapporterer inn inntektsopplysninger til skatteetaten hver måned. Fra og med 2017 har Husbanken begynt å beregne bostøtte basert på inntekter som er innrapportert for den måneden bostøttesøknaden gjelder.

- Bruken av faktiske inntekter som grunnlag for beregning av bostøtte gjør ordningen mer treffsikker. Det blir langt færre utbetalinger av urettmessig støtte, og tilsvarende færre krav om tilbakebetaling. For husstander som fortsatt har svak økonomi er et krav om tilbakebetaling en stor belastning, og det unngår vi i all hovedsak nå som bostøtten beregnes ut fra faktisk inntekt, sier Kaldheim.

Fakta om bostøtte
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning til delvis dekning av boutgifter for husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Ordningen administreres av Husbanken. I løpet av 2016 mottok i underkant av 139 000 husstander til sammen rett over tre milliarder kroner i bostøtte. Bostøttemottakerne hadde i 2016 i gjennomsnitt 128 000 kroner i husstandsinntekt, og mottok i gjennomsnitt snaut 2 400 kroner i bostøtte per måned.

Fra 2017 beregnes bostøtte på grunnlag søkerens faktiske inntekt den måneden søknaden gjelder. Husbanken innhenter inntektsopplysningene automatisk fra Skatteetaten hver måned. 

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av regjeringens boligpolitikk. Vi forvalter økonomiske virkemidler som bostøtte, tilskudd og lån. Vi bidrar med kunnskapsutvikling, forskning, rådgivning og kompetanseoverføring til kommuner, frivillig sektor, byggesektoren og andre samarbeidspartnere.