Politikerpreik volum 6: Sosialistisk Venstreparti

Med sine sju stortingsrepresentantar er SV Stortingets nest minste parti. SVs bustadpolitikk derimot, er omfattande og detaljert. Vi har tatt ein prat med avtroppande stortingsrepresentant Snorre Valen.

I SVs program finn vi radikale tiltak for å demme opp for bustadspekulasjon og for å gi fleire innpass på bustadmarknaden. Meir skattlegging av sekundærbustadar, styrking av Husbanken, ikkje-kommersielle utleigebustadar og prisregulerte eigebustadar er nokre av tiltaka SV vil jobbe for. 

Dette programmet er jo ein smule gammaldags, og vi har spurt Snorre Valen om det verkeleg er så ille at bustadpolitikken må snu 180 grader rundt og gå tilbake til etterkrigstida. Er ikkje det litt gamaldags? 

- Nokre av forslaga våre handlar om å ta tilbake meir politisk styring over bustadmarknaden, mens andre forslag er heilt nye. Noreg har ein av dei minst regulerte bustadmarknadane, og det er på tide å snu denne utviklinga. Det er ikkje gamaldags, men det er slik vi vil byggje ein moderne politikk som sikrar betre fordeling, ein meir stabil bustadmarknad og betre moglegheiter for unge til å kome seg inn på bustadmarknaden. 

 

SV ønsker å stanse bustadspekulasjon. Det å tene pengar på bustadsalg er nedfelt i den norske "folkesjela". Men SV meinar sjølve at dei er det einaste partiet som følger opp det nærast samstemte rådet frå norske økonomar om å skattlegge bustad hardare. Dette vil SV gjere for å skape ein meir stabil og rettvis bustadmarknad. Det gjeld særleg fordelane ved å eige sekundærbustadar – SV ønsker å dreie investeringar over frå bustad til andre og meir produktive næringar som skapar arbeidsplassar. 
 

SV sin retro bustadpolitikk ligg på mange område tett opp mot Leieboerforeningens bustadpolitiske plattform, og scorar høgt på lista vår. Men om du vil vite om du bør gi stemma di til SV eller eit av dei andre partia som i desse dagar er på friarferd, må du følge med vidare på vår uhøgtidelege partianalyse, Politikerpreik. 

 

Sjå dei andre videoane her 

Politikerpreik volum 1: Miljøpartiet
Politikerpreik volum 2: Senterpartiet
Politikerpreik volum 3: Arbeiderpartiet
Politikerpreik volum 4: Framstegspartiet
Politikerpreik volum 5: Venstre


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.