Politikerpreik volum 5: Venstre

Som støtteparti for regjeringa, er Venstre sin innflytelse på den norske bustadpolitikken ikkje uvesentleg. Kor viktig er bustadpolitikken for sentrumspartiet Venstre?

I stortingsprogrammet skriv Venstre at bustaden er eit grunnleggjande velferdsgode, og at bustadpolitikken er ein sentral del av statens velferdspolitikk. Delar av bustadpolitikken handlar om å leggje til rette for utbyggjarar, men blir det betre for leigebuarane av den grunn?

Venstre vil, som fleirtalet på Stortinget, forenkle regelverket for utleige av del av eigen bustad. Leieboerforeningen er skeptiske til delar av TEK 17, men Venstre forklarar at føremålet er å gjere det enklare for enkeltpersonar å leige ut del av eigen bustad, utan at det skal gå på akkord med butryggleiken og bukvaliteten. Ei forenkling vil ikkje aleine løyse problemet med for få utleigebustadar. Difor meinar Venstre at det må vurderast nye tiltak for å stimulere til utbygging av fleire utleigebustadar med god kvalitet. Staten må inn i større grad enn i dag for å sørgje for variasjon i utbyggjinga, slik at vi kan få gode og varirerte bu- og utleigeområder. 

 

 

Kva med dei vanskelegstilte på bustadmarknaden? 
Startlån til vanskelegstilte skal sikrast, står det i programmet. Venstre fortel at dei alltid har stått på for å sikre startlån til vanskelegstilte, og har mellom anna vore med på å sikre at nedbetalingstida for startlån vart utvida frå 20 til 30 år. No ynksjer partiet å utvide startlånsordninga. Venstre foreslo å utvide Husbankens låneramme med 25 milliardar kroner i det alternative budsjettet for 2017, for at fleire vanskelegstilte skulle kune søkje. Venstre vil også auke Husbanken sine lånerammer for å kunne gi lån til ordinære utleigebustadar, og ikkje berre sosialbustadar. 

Husbankens rolle
I Stortingsprogrammet står det at Venstre vil sjå på ei samordning av Kommunalbanken og Husbanken. 
Venstre meinar at dette vil styrkje Husbanken, og gjere den til eit sentralt virkemiddel for å byggje fleire bustadar, spesielt bustadar tilpassa dei som står svakt i den ordinære marknaden. Dette inkluderar utleigebustadar, men også studentbustadar, ungdomsbustadar (Ungbo), og bustadar tilpassa eldre. Venstre meinar ei samordning vil sikre ei effektiv, statleg utlånsverksemd. 

Er bustadpolitikken god nok? 
Leieboerforeningen er både samde og usamde med Venstres bustadpolitikk. Vi har lagt merke til at Husbanken skal styrkast, men samstundes vurderast det å slå saman Husbanken og Kommunalbanken. Det trur vi vil svekkje fagmiljøet til Husbanken heller enn å styrke det. 

Leieboerforeningen er no halvvegs i vår uhøgtidelege serie om haustens stortingsvalg. Rett før valget vil vi gje våre lesarar ei anbefaling om kven vi meinar har den beste politikken for leigebuarane. Følg med vidare! 

 

 


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Blokka vår - Kommunale leieboere forteller Hvordan opplever kommunale beboere hverdagen? Spør du leieboerne, vil du raskt få historier om små og store utfordringer som bidrar til å forsterke enn ellers krevende hverdag. Vi har intervjuet noen kommunale beboere og latt forfatter Vigdis Hjorth dramatisere historiene ned til fem korte filmer.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.