Politikerpreik volum 4: Framstegspartiet

Helge Andre Njåstad er Frps boligpolitiske talsmann og leiar av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite

Framstegspartiet i regjering er kanskje det partiet som har størst innflytelse på den norske bustadmarknaden. Med partileiar Siv Jensen i den viktige ministerposten for finans, har FrP avgjerande påverknad på mellom anna fyrstegongs-etablerarars moglegheit til å kjøpe bustad.

I handlingsprogrammets kapittel om bustadpolitikk leggjast det stor vekt på at det skal tilretteleggjast for raskare utbyggjing. Bustadpolitikken er næringsvenleg, og leigebuarane blir via lite merksemd. Er det slik at eigedomsretten er svaret på alt, spør vi Helge Andre Njåstad, bustadpolitisk talsmann for Framstegspartiet og leiar av kommunalkomiteen på Stortinget.

- Meir skatt gir ikkje fleire bustadar. FrP er opptekne av at vi skal leggje til rette for at det blir enklare og billegare å byggje, slik at tilbodet samsvarar med etterspurnaden. Dersom det til ei kvar tid er nok bustadar, vil bustadprisamne ha moderat prisstigning både på kjøpe- og leigemarknaden. FrP meinar at eigedomsskatten rammar uheldig og gjer det enno vanskelegare for unge menneske å kome seg inn på bustadmarknaden. Leigeprisane vil også gå opp med aukande kommunale avgifter.

 

Viss støtteordningane er så gode at det ikkje vil løne seg å kome seg i arbeid, då har samfunnet kome på feil spor.


Kva med bustøtta? 
Fram til 2017, då bustøtta vart indeksregulert, vart ordninga svekka år for år med Framstegspartiet i regjering. Samstundes har antalet vanskelegstilte vore vedvarande. Bustøtte er ei rettigheitsfesta ordning som gjer at folk med høge buutgifter og svært lave inntekter skal kunne bu i ein egna bustad. Gjennom fleire år har ikkje kriteria for bustøtte blitt justert i takt med endringar i inntekt og bukostnadar. Frå 2011 til 2016 falt 20.000 husstandar ut av bustøtteordninga, hovedsakelig på grunn av for høg inntekt / pensjon. Dei som er innanfor ordninga får også ein stadig mindre del av buutgiftene dekka, og andelen som har buugifter over det godkjente taker har auka frå 55 til 76 prosent dei siste fem åra. Kva tenkjer FrP om dette? I samtala på Stortinget argumenterar Njåstad for at ei stram bustøtteordning er viktig for å få folk til å komme i arbeid.Viss støtteordningane er så gode at det ikkje vil løne seg å kome seg i arbeid, då har samfunnet kome på feil spor, forklarar Njåstad. I ein epost til Leieboerforeningen legg FrP til at at alle dei som faktisk treng slike ordningar skal omfattast, og at det er heilt naturleg å sjå på korleis ordningane må utformast for å ta høgde for endringar i bustadprisane og andre høve.

Streng, men urettferdig
Leieboerforeningen meinar at bustøtteordninga er for streng, og at den bidreg til å auke forskjelane mellom fattig og rik. Vi trur heller ikkje at ei stram ordning kan motivere folk til å kome seg i arbeid; det er tross alt mange mottakarar av bustøtte som er kronisk sjuke eller som av andre grunnar ikkje kan jobbe, og vi trur også at langt på veg dei fleste som står utanfor arbeidslivet har eit ønske om å kome seg i jobb.

Vil du vite kva Leieboerforeningen meinar om FrP sin bustadpolitikk i sin heilskap, og kva vi meinar om dei andre partia på Stortinget, må du følge med vidare. Neste parti ut er Venstre. 


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Blokka vår - Kommunale leieboere forteller Hvordan opplever kommunale beboere hverdagen? Spør du leieboerne, vil du raskt få historier om små og store utfordringer som bidrar til å forsterke enn ellers krevende hverdag. Vi har intervjuet noen kommunale beboere og latt forfatter Vigdis Hjorth dramatisere historiene ned til fem korte filmer.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.