Boligforhold for innvandrere

Statistisk sentralbyrå har lagt frem en ny rapport om boforholdene til innvandrerbefolkningen i Norge og det store flertallet innvandrerne er fornøyd med boligen sin. (Foto: Stortinget | Flickr.com)

Innvandrere eier sjeldnere boligen de bor i enn det befolkningen for øvrig gjør. Sjeldnest eier innvandrere fra Somalia, Eritrea, Polen, Irak og Afghanistan boligen. Imidlertid øker andelen som eier egen bolig med botid i Norge, og overgår av og til andelen eiere i befolkningen. For innvandrere fra Somalia og Irak har imidlertid botid mindre å si for hvorvidt man eier. I tillegg er innvandrere fra Somalia og Eritrea oftere unge aleneboende eller enslige forsørgere. Siden dette er husholdningstyper som sjeldnere eier enn par-husholdninger og eldre aleneboende, kan dette tenkes å ha betydning for eierandelen.


  • Publisert: fredag 26 mai, 2017 - 08:32
  • Skrevet av: RedInnvandrerne som leier bolig, leier oftest av «annen privatperson», særlig gjelder dette arbeidsinnvandrere. Blant personer som kom til Norge på grunn av flukt eller familie er det også en betydelig andel som leier av det offentlige.

Mens polakkene i liten grad eier boligen de bor i, eier samtidig 44 prosent en annen bolig eller et fritidshus enn den de bor i. De fleste av disse ligger i utlandet.

Innvandrere bor noe oftere i boligblokk eller bygård enn det befolkningen som helhet gjør. Innvandrer fra Somalia og Afghanistan bor oftest i blokk, mens de fra Polen og Vietnam oftest bor i frittliggende hus (enebolig). Folk fra Somalia og Afghanistan er innvandrerne som oftest bor trangt, objektivt målt. I alt 57 prosent av somalierne bor trangt, og 30 prosent opplever selv at de bor trangt.

Når det gjelder boligstandard, er innvandrere oftere utsatt for tak som lekker eller fukt i gulv eller vegger enn det befolkningen som helhet er, selv om andelen likevel 0 10 20 30 40 50 60 Prosent Selveier Borettslag, boligaksjeselskap Leier av det offentlige Leier av organisasjon, arbeidsgiver eller profesjonell utleier Leier av slektning eller venn Leier av annen privatperson Rapporter 2017/13 Levekår blant innvandrere i Norge 2016 Statistisk sentralbyrå 69 er relativt lav. Støy i boligen opplever innvandrerne og befolkningen i like stor grad. Innvandrerne som leier oftere utsatt for dårlig boligstandard enn de som eier.

Det store flertallet av både befolkningen som helhet og innvandrerne er fornøyd med boligen sin som helhet, men innvandrerne fra Eritrea, Irak og Somalia er oftere misfornøyd enn innvandrerne fra andre land. Det er også de landene som oftest opplever dårligere boligstandard. Mest fornøyd er innvandrere fra BosniaHercegovina, Sri Lanka, Vietnam, Polen og Tyrkia.

 

 

Les mer hos SSB 

Levekår blant innvandrere i Norge 2016