KrF forhindret viktige endringer i ny eierseksjonslov

Kommunalminister Jan Tore Sanner har gått på flere solide nederlag i den nye eierseksjonsloven.

Oppdatert 31.05.17: Flertallet i Kommunalkomiteen på Stortinget hadde lagt opp til noen viktige endringer i regjeringens forslag til ny eierseksjonslov. Da lovforslaget kom til votering for et samlet Storting 29. mai fikk regjeringspartiene sammen KrF flertall for å skrote de endringene komiteen ønsket og regjeringen fikk fullt ut gjennom sitt forslag til ny lov. Et lite plaster på såret er det at Stortinget ber regjeringen utrede nærmere lovgivning som hindrer hyblifisering, korttidsutleie og begrensninger på erverv av seksjoner.

24.05.2017:
Eierseksjonsloven skal revideres og regjeringens forslag til ny lov ble behandlet av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite 22. mai 2017. Leieboerforeningen har argumentert sterkt for at det er viktig og nødvendig å beholde leieboers kjøpsrett ved seksjonering og at det bør settes skranker for kortidsutleie av typen Airbnb. Komiteens flertall har valgt å høre på foreningen.

Lovutvalget som gjennomgikk eierseksjonsloven ønsket å fjerne leieboers rett til å kjøpe seksjonert leilighet. Leieboerforeningen argumenterte i sin høringsuttalelse for at selv om det ikke lenger er så vanlig at leieboere kommer i en slik posisjon, så er kjøperetten viktig for de det gjelder. Leieboere kan også ha sterk tilhørighet til den boligen de bor i, og det vil være urimelig om de ikke gis en kjøpsrett om den skal selges. Siste men ikke minst argumenterte Leieboerforeningen for at botryggheten til leieboerne ville bli svekket ved at kjøperetten fjernes. I et senere kompromissforslag foreslo foreningen at rett til kjøp av eierseksjon kunne begrenses til de som hadde minst fem års botid mot dagens regler som sier to års botid for leieboere.

Kjøperetten beholdt
Regjeringen valgte likevel å foreslå kjøpsretten fjernet i forslaget som ble oversendt Stortinget behandlet. Under behandlingen gikk Kommunalkomiteens flertall, representantene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti, inn for å legge inn en kjøperett for leieboere med fem års botid.

Leieboerforeningen fikk derimot ikke medhold i at leieboerne også skulle får beholde den rabatterte prisen ved kjøp etter seksjonering. Leieboerforeningen ønsket at dagens regel som gir leieboere 20 prosent i rabatt på markedsverdi skulle beholdes. Denne ordningen har gitt mange leieboere økonomisk mulighet til å bli boligeiere. Det var bare Sosialistisk Venstreparti som støttet foreningen på dette punktet.  

Kortidsutleie
Leieboerforeningen har det siste året engasjert seg i den nye trenden med korttidsuteleie via Airbnb og liknende ordninger. Vi har ikke noe imot delingsøkonomi som sådan, men vi er bekymret for at korttidsutleie kan uthule et allerede svært sårbart leiemarked gjennom høyere leiepriser, dårligere rettigheter og færre ordinære utleieboliger. En rekke byer rundt omkring i verden har innført begrensninger på korttidsleie for å hindre en uønsket profesjonalisering av denne utleieformen. Sammen med Huseiernes Landsforbund foreslo Leieboerforeningen at det i den nye eierseksjonsloven skulle innføres et forbud mot korttidsutleie på mer enn tre måneder, med mindre det i sameiets vedtekter uttrykkelig var bestemt noe annet.

Heller ikke denne endringen valgte regjeringen å inkludere i forslaget til ny lov. Dermed gikk de på enda et nytt nederlag da flertallet i komiteen vnemlig vil innføre et forbud i tråd med det Leieboerforeningen foreslo.

Komiteen har videre valgt å begrense muligheten for å gjøre om èn boenhet til mange boenheter (hyblifisering) og komiteen opprettholder og tydeliggjør forbudet mot å erverve mer enn to seksjoner. Leieboerforeningen har gjennom en egen juristgruppe med representanter for flere organisasjoner og enkeltpersoner, blant annet NBBL og Huseiernes landsforbund støttet disse forslagene.

Endelig utfall
Hva som blir utfallet av den endelige behandlingen av lovforslaget blir ikke avgjort før saken har vært behandlet av et samlet Storting mandag 29. mai. Stortinget har en annen sammensetning enn komiteen og normalt vil regjeringen få flertall med støtte fra et av støttepartiene. KrF har i komiteen valgt å stå sammen med regjeringen, så det er ingen bombe om de også gjør det under den endelige behandlingen. Hva som får et verdibasert parti med stort fokus på politikk for svakstilte grupper til å stemme slik, er det lov å undre seg over. 

 

Les mer:

 

 


Relaterte artikler

Huseierne og Leieboerforeningen enige om å begrense AirBnB Huseiernes Landsforbund og Leieboerforeningen er enige om at det er behov for å begrense AirBnB og tilsvarende døgnovernattingstjenester. I et felles brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslås det at det settes en maksgrense på 90 dager per år.

Bidrar Airbnb til kaos på boligmarkedet? Airbnb eller utleie av rom/bolig for døgnovernatting har fått enorm utbredelse over store deler av verden etter at online-tjenesten ble startet opp i USA i 2008. De siste årene har stadig flere hevdet at Airbnb og andre tilsvarende tjenester undergraver den tradisjonelle leiesektoren. Den ene storbyen etter den andre har innført eller planlegger strenge restriksjoner. Mye ligger til rette for at vi kan få de samme utfordringene i Oslo og andre større byer i Norge, og det er behov for raskt å trekke opp noen grenser mellom døgnovernattingstjenester som Airbnb og tradisjonell utleie av bolig.

Airbnb vs husleieloven Airbnb brer om seg i rekordhastighet. Dette er en del av den nye delingsøkonomien og mange kan spe på med litt ekstra leieinntekter. Men enkelte melde...