Drammen kommune lytter til beboerne

I regjeringens boligsosiale handlingsplan, Bolig for velferd, heter det at medvirkning fra beboerne er et suksesskriterie i det boligsosiale arbeidet. I 2017 skal det utvikles en plan for medvirkning som en del av den boligsosiale handlingsplanen. På kommunenivå satses det også på medvirkningsarbeid. Drammen kommune har nå igangsatt et medvirkningsprosjekt, og Leieboerforeningen har fulgt oppstarten av prosjektet.

Drammen kommune disponerer 1176 boliger for vanskeligstilte. Av disse er 660 ordinære utleieboliger. Boligene er igjen spredt mellom borettslag, sameier og kommunale utleiegårder I Drammen kommunes boligsosiale handlingsplan heter det at «mulighetsrommet for å styrke brukerrollen skal utforskes». Nå har kommunen satt i gang et prosjekt der 600 beboere i kommunalt eide boliger har blitt invitert inn i en referansegruppe. 

 

Ulik boligorganisering – ulike medvirkningsmodeller
Brorparten av de kommunale utleieboligene i Oslo er sentrerte i kommunale utleiegårder. Leieboerforeningen samarbeider her med beboere om å opprette gårdsstyrer og beboerråd for å bistå beboerne med å bli hørt overfor bydelens boligkontor, boligforetaket Boligbygg KF, og overfor bydels- og bystyrepolitikere. Gårdsstyrene har også en stor betydning for bomiljøet, og gårdsstyrets medlemmer legger ofte ned en stor frivillig innsats gjennom å engasjere seg selv og andre beboere i tiltak som leksehjelp, nabolagstreff, turer, dugnader og trygghetsforum. Når beboere i kommunale utleieboliger bor i borettslag eller sameier, er det mer krevende å finne en god medvirkningsmodell, siden det er kommunen og ikke beboeren som har stemmerett i styret, spesielt hvis formålet er å jobbe for sitt eget bomiljø. Likevel er medvirkningsarbeid i alle former for kommunale eide boliger viktig, fordi beboerne selv sitter med den avgjørende kunnskapen om hvordan boligen og bomiljøet fungerer.
Drammen kommune er i ferd med å opprette en referansegruppe for beboere med kommunal kontrakt. Beboere som deltar i referansegruppen, møtes jevnlig for å diskutere hvordan det oppleves å bo i kommunal bolig. Typiske tema som kan taes opp i en slik referansegruppe vil være hvordan gjennomstrømmingsmodellen oppleves, boligens standard, husleiepriser, trygghet og bomiljø.
Referansegruppen vil også bistå kommunen med utvikling av spørreundersøkelse for beboere i kommunale boliger.

Engasjerte beboere på oppstartsmøte
Leieboerforeningen har bidratt med rådgivning og kunnskapsmateriale med Drammen kommune i den innledende fasen i prosjektet. I begynnelsen av mai deltok vi på oppstartsmøtet til referansegruppa. Her ble kommunens prosjekt presentert for engasjerte beboere, og Leieboerforeningen presenterte organisasjonens interessepolitiske og juridiske arbeid for leieboere, i tillegg til vårt samarbeid med beboere i kommunale beboere i Oslo.  De oppmøtte bidro med verdifulle innspill om hvordan boligsituasjonen for beboere med kommunal kontrakt oppleves, og motivasjonen for å bidra inn i referansegruppa videre var stor blant de oppmøtte.

Boligpolitikk utformet for vanskeligstilte har lenge vært preget av en avstand mellom tjenesteleverandør og tjenestemottaker.  Dette er i ferd med å endre seg, og i flere kommuner ser vi at beboernes ressurser og kunnskap blir integrert i boligsosiale strategier. Beboermedvirkning er et prioritert satsingsområde for Leieboerforeningen, og vi gleder oss til å følge beboere og ansatte i Drammen med dette viktige arbeidet. 


Relaterte artikler

Johanna må flytte ut etter 23 år i kommunal leilighet Klagenemnda har gitt Boligenheten i Oslo kommune medhold i å kaste meg ut fra hjemmet mitt. Jeg har bodd her i Brinken i nesten 25 år. De siste årene i en leilighet på 46 kvadrat som er å regne som en familieleilighet. Jeg bor alene og har ikke krav på en sånn «stor» leilighet. Jeg vil bli tilkjent en annen leilighet, sier Johanna Engen til Dagsavisen

Godt bomiljø med "samvirke" modellen på Sagene Bo og nærmiljøteamene, Sagene kultur- og aktivitetssenter og Sagene internasjonale og flerkulturelle frivillighetssentral er nominert til Statens pris for boligsosialt arbeid 2016, for bydelens arbeid med å skape et trygt og godt lokalmiljø.

Brutal hverdag for barn i kommunale gårder Denne sommeren har de kommunale boligene i Oslo fått mye oppmeksomhet i media. Etter at en eldre kvinne ble funnet drept av en nabo i en gård på Tøyen, har boforholdene i kommunale gårder igjen blitt aktualisert.